แฟ้มสะสมผลงานของงานห้องสมุด 
โรงเรียน………………………………………….. 
ตำบล…………………………………………….. 
อำเภอ……………………………………………. 
จังหวัด…………………………………………… 
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
คำชี้แจง 
ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของงานห้องสมุด ให้ดำเนินการดังนี้ 
 1. จัดทำแฟ้มเอกสารหลักฐานให้ตรงตามแบบ 
  
 2. จัดเรียงลำดับเอกสารให้ตรงตามหัวข้อในแบบทุกข้อ 
  
 3. หากมีสิ่งใดเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
  
ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 
 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ตั้ง เลขที่……………..ถนน………………………..ตำบล/แขวง……………………………. 
อำเภอ / เขต………………….จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย์…………………… 
โทรศัพท์……………………………………………โทรสาร………………………………………… 
เขตพื้นที่การศึกษา…………………………………. 
2. ขนาดของโรงเรียน 
    * ใหญ่พิเศษ นักเรียน  2,500 คน ขึ้นไป 
   * ใหญ่ นักเรียน         1,500 - 2,599 คน 
   * กลาง นักเรียน         500 - 1,499 คน 
    * เล็ก นักเรียน         1 - 499 ค 
3. จำนวนครู…………………………..คน จำนวนนักเรียน……………………………………….คน 
4. ชื่อผู้บริหารโรงเรียน…………………………………………………………………………………. 
5. ชื่อหัวหน้างานห้องสมุด / ครูบรรณารักษ์…………………………………………………………… 
  
ตอนที่ 2 
ผลผลิต (PRODUCT) 
  
 1. การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน 
  
 2. การยืมหนังสือของนักเรียน 
  
 3. การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
  
 4. การยืมทรัพยากรสารนิเทศจากห้องสมุดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. สถิติการใช้ห้องสมุด การยืมหนังสือของนักเรียน 
  
 2. สถิติการใช้ห้องสมุด การยืมหนังสือของครู 
  
 3. สถิติการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
  
 4. สถิติการยืมทรัพยากรสารนิเทศไปใช้ในการเรียนการสอน 
  
  
 ตอนที่ 3 
กระบวนการ (PROCESS) 
 
 1. การบริหารงานและการจัดการอย่างมีระบบ 
  
 2. การจัดเตรียมวัสดุสารนิเทศ 
  
 3. การบริการห้องสมุด 
  
 1. การบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ 
1.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด   
   1.2 มีการพรรณนางานตามภารกิจของบุคลากรห้องสมุด 
    เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
    เอกสารพรรณนางาน 
   1.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 
   1.4 ครูบรรณารักษ์เข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนในฐานะกรรมการ  
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน 
   รายงานการประชุม 
   1.5 มีการประชุมคณะกรรมการห้องสมุด 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด 
   รายงานการประชุม 
   1.6 การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานของห้องสมุดที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและกรมสามัญศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   แผนการปฏิบัติงานและโครงการของงานห้องสมุด 
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   1.7 มีการประสานงานกับครู อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   บันทึกของห้องสมุดที่ประสานงานกับหมวดวิชาต่าง ๆ 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่แสดงถึงการประสานงาน 
   รายงานการประชุม 
   1.8 มีการเก็บสถิติ 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น สถิติแสดงการเข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือและสื่อ 2 ปีการศึกษา ฯลฯ 
   1.9 มีการทำรายงานห้องสมุด 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   รายงานต่าง ๆ ของห้องสมุด 
   1.10 มีรายงานการประเมินและมีการนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนา 
   เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
   รายงานการประเมินห้องสมุด 
   รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการ 
   รายงานการนำผลการประเมินมาพัฒนาห้องสมุด 
2. การจัดเตรียมวัสดุสารนิเทศ 
  2.1 มีการสำรวจความต้องการของครูและนักเรียน 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. คำขอของนักเรียนที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ 
  
 2. แบบสำรวจรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงตามหลักสูตร 
  
 3. รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศตามความต้องการของหมวดวิชา/งานและนักเรียน 
  
  2.2 มีการพิจารณารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงตามหลักสูตร 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทรัพยากรสารนิเทศ 
  
 2. รายงานการประชุม 
  
  2.3 มีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงตามหลักสูตร 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่ผ่านการสรรหา 
  
 2. สำเนาใบเสร็จที่แสดงการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศตามรายชื่อในข้อ 1 
  
 2.4 มีการลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศให้เป็นปัจจุบัน 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. สำเนาการลงทะเบียนที่มีรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศตรงตามที่สรรหาของห้องสมุด / ห้องสมุดหมวดวิชาและงาน 
  
2.5 มีการจัดหมู่และทำบัตรรายการทรัพยากรสารนิเทศให้เป็นปัจจุบันในรูปของบัตรรายการ หรือการจัดทำฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. ตัวอย่าง Work Sheet 
  
 2. ตัวอย่างบัตรรายการ 
  
 3. สำเนารายละเอียดทรัพยากรสารนิเทศที่ลงในคอมพิวเตอร์ 
  
2.6 มีการเตรียมทรัพยากรสารนิเทศให้พร้อมเพื่อให้บริการ 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. ภาพการเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ 
  
 2. คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุด 
  
2.7 มีการจัดทำดรรชนีวารสาร 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. ตัวอย่างดรรชนีวารสาร 
2.8 มีการจัดจุลสารและทำกฤตภาคเพื่อให้พร้อมสำหรับให้บริการ 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. ตัวอย่างจุลสารที่จัด 
  
 2. ตัวอย่างกฤตภาค 
  
 3. รูปถ่ายตู้หรือกล่องใส่จุลสาร/กฤตภาค 
  
2.9 มีการซ่อมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. รูปถ่ายการซ่อมหนังสือพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือ 
2.10 มีการสำรวจและจำหน่ายทรัพยากรสารนิเทศปีละ 1 ครั้ง 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพยากรสารนิเทศ 
  
 2. รายงานการสำรวจและการอนุมัติให้จำหน่ายทรัพยากรสารนิเทศ 
  
3. งานบริการห้องสมุด 
3.1 การจัดให้มีมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. รูปถ่ายมุมต่าง ๆ ที่จัดพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เช่น มุมกาญจนาภิเษก ฯลฯ 
  
 2. รูปถ่ายแสดงการจัดวางครุภัณฑ์ที่ชัดเจน 
  
3.2 ประเภทของงานบริการที่จัด 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. รายชื่อพร้อมรูปถ่ายของบริการที่จัด 
  
 2. รูปถ่ายห้องสมุดเคลื่อนที่ในสถานที่ต่าง ๆ / มุมหนังสือในห้องเรียน 
  
 3. รูปถ่ายห้องสมุดหมวดวิชาทุกหมวด / ทุกงาน 
  
 4. รูปถ่ายนักเรียนกำลังสืบค้นข้อมูล 
  
 5. รูปถ่ายนักเรียนยืมคืนด้วยระบบ Barcode 
  
 6. รูปถ่ายนักเรียนกำลังใช้ CD-rom 
  
 7. รูปถ่ายนักเรียนกำลังใช้บริการ Internet 
  
3.3 การจัดห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. หลักฐานการจองทรัพยากรสารนิเทศ จองเวลาใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
  
 2. รูปถ่ายชั้นหนังสือจอง 
  
 3. ป้ายแสดงการจองการใช้ห้องสมุด 
  
 4. บรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศประกอบการเรียนการสอน 
  
 5. รายชื่อและรูปถ่ายของนิทรรศการส่งเสริมความรู้ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่ห้องสมุดจัดใน 2 ปีการศึกษา 
  
 6. รายงานการประเมินตามหัวข้อที่กำหนดในแบบประเมิน ข้อ 9 
  
 7. รายงานที่แสดงถึงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
  
 3.4 งานกิจกรรมที่จัด 
3.4.1 กิจกรรมที่จัดในงานสัปดาห์ห้องสมุด 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. รายชื่อกิจกรรม ระบุวัน สถานที่จัด พร้อมรูปถ่าย 
3.4.2 กิจกรรมที่นอกเหนืองานสัปดาห์ห้องสมุด 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. รายชื่อกิจกรรม ระบุวัน เดือน ปี พร้อมรูปถ่าย 
3.4.3 กิจกรรมที่จัดทำร่วมกันเพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนทั้งโรงเรียน 
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. โครงการ 
  
 2. รูปถ่ายการจัดกิจกรรม 
  
 3. รายงานการจัดกิจกรรม 
  
 ตอนที่ 4 
ปัจจัยนำเข้า (INPUT) 
 
 1. ครูบรรณารักษ์ 
  
 2. ผู้บริหาร 
  
 3. ครู 
  
 4. ทรัพยากรห้องสมุด 
  
 5. อาคารสถานที่ 
  
 6. ชุมชน 
  
 1. ครูบรรณารักษ์ 
1.1 มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และหรือสารนิเทศศาสตร์หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
 1. มีการพัฒนาตนเอง 
  
 2. มีการพัฒนาบุคลากรอื่น (ในโรงเรียน) 
  
 3. มีจำนวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  
 4. มีคุณสมบัติของการเป็นบรรณารักษ์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณารักษ์ 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน 
  
 2. รูปถ่ายและคำสั่งบรรจุแต่งตั้งของหัวหน้างานห้องสมุดและบุคลากรอื่น 
  
 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) ของบุคลากรห้องสมุด 
  
 4. สำเนาวุฒิบัตร / หลักฐานการศึกษา 
  
 5. หนังสืออนุญาตให้เข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงาน 
  
 6. สำเนาเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรม / ศึกษาดูงาน 
  
 7. รายงานการจัดประชุมอบรมบุคลากรอื่น 
  
 8. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของครูบรรณารักษ์ 
  
2. ผู้บริหาร 
 1. จำนวนครั้งที่มาเยี่ยมห้องสมุด 
  
 2. จำนวนครั้งที่มาใช้ห้องสมุด 
  
 3. จำนวนครั้งในการให้คำปรึกษา 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. บันทึกการเยี่ยมห้องสมุด 
  
 2. หลักฐานการยืมหนังสือและสื่อของห้องสมุด 
  
 3. บันทึกการให้คำปรึกษา 
  
 3. ครู 
 1. เห็นความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  
 2. การใช้ห้องสมุดในการพัฒนาการเรียนรู้ 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือของครูในห้องสมุดกลางและห้องสมุดหมวดวิชา/งาน 2 ปีการศึกษา 
2. หลักฐานการเสนอรายชื่อหนังสือสำหรับซื้อเข้าห้องสมุด 
3. หลักฐาน / รูปถ่ายการร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดของหมวดวิชาต่าง ๆ 
4. ทรัพยากรห้องสมุด 
4.1 ทรัพยากรสารนิเทศ 
 1. จำนวนหนังสือ 
  
 2. จำนวนวารสาร 
  
 3. จำนวนหนังสือพิมพ์ 
  
 4. สื่อประเภทต่าง ๆ 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
1. สำเนาทะเบียนหนังสือ หน้าสุดท้าย / หรือเล่มสุดท้าย ของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดหมวดวิชา / งาน 
 1. รายชื่อวารสารทั้งหมดแยกเป็นวารสารที่บอกรับและวารสารได้เปล่า 
  
 2. รายชื่อหนังสือพิมพ์แยกเป็นรายชื่อหนังสือพิมพ์ที่บอกรับและหนังสือพิมพ์ที่ได้รับ 
  
บริจาค 
4. รายชื่อสื่อประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด 
4.2 ครุภัณฑ์ 
 1. ครุภัณฑ์ 
  
 2. โสตทัศนูปกรณ์ 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. รายการครุภัณฑ์ของห้องสมุด 
  
 2. รายการโสตทัศนูปกรณ์ของห้องสมุดและ/หรือรูปถ่าย 
  
 4.3 งบประมาณ 
 1. เงินค่าบำรุงห้องสมุด 
  
 2. เงินงบประมาณ 
  
 3. เงินหรือสิ่งของที่ได้รับบริจาค 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. สำเนาใบเสร็จการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 
  
 2. สำเนาหลักฐานแสดงการจัดสรรเงินให้ห้องสมุด 
  
 3. บัญชีการเงินของห้องสมุด 
  
 4. หลักฐานการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ 
  
5. อาคารสถานที่ 
 1. ขนาดของห้องสมุด 
  
 2. พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 
  
 3. พื้นที่อื่น ๆ (บริเวณที่จัดเป็นสวน มีที่นั่งอ่าน และมีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับห้องสมุด) 
  
เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. แผนผังของห้องสมุด 
  
 2. รูปถ่ายแสดงบรรยากาศภายนอกและภายในห้องสมุด 
  
 3. รูปถ่ายภาพห้องสมุดมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด 
  
 6. ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุด 
 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด 
  
 2. เป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด 
  
 3. เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดที่จัดในโรงเรียน 
  
 4. เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดที่ไปจัดในชุมชนหรือจัดร่วมกับชุมชน 
  
 เอกสาร / หลักฐานที่แนบ 
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด / หนังสือเชิญประชุม / รายงานการประชุม คณะกรรมการห้องสมุด 
  
 2. รายชื่อบุคคลภายนอกอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด / รายงานการปฏิบัติงาน / รูปถ่ายหรือเกียรติบัตร (ถ้ามี) 
  
 3. รูปถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดทั้งในโรงเรียนและในชุมชน