ตั้ง "ชุมชนคุณอำนวย (วิทยากร KM)" และการประชุม F2F ครั้งที่ 1

ตั้ง "ชุมชนคุณอำนวย (วิทยากร KM)" และการประชุม F2F ครั้งที่ 1

         สคส. ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก "ชุมชนคุณอำนวย (วิทยากร KM)" gotoknow.org/facicop     ชุมชนนี้จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำหน้าที่ "คุณอำนวย" และวิทยากร KM ผ่านทางบล็อก Gotoknow.org (B2B) และจะนัดหมายพบปะ ลปรร. กันแบบ F2F เป็นครั้งคราว   อย่างน้อยปีละครั้ง   โดย สคส. ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุม F2F บางส่วน

         ผู้สนใจ  โปรดเขียนบล็อกใน Gotoknow และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมชน "คุณอำนวยจัดการความรู้" (gotoknow.org/facicop) แล้วเขียนบล็อกบ่อย ๆ อย่างน้อยควรเดือนละ 10 บันทึกขึ้นไป   เล่าเรื่องราวดี ๆ ที่ท่านประทับใจหรือที่เป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่คุณอำนวย   เล่าเรื่องราวของ "คุณกิจ"   ความสำเร็จของงาน   สภาพการ ลปรร.   การเปลี่ยนพฤติกรรมของคน   การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร   เล่าเรื่องราวของ "คุณเอื้อ"    ทีเด็ดของ "คุณเอื้อ" ในการทำหน้าที่ "คุณเอื้อ" ขับเคลื่อนกระบวนการ KM   เล่าเรื่องราวของการประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM แบบต่าง ๆ   เล่าเรื่องราวของการใช้ IT และ Communication Tools ชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้คน ลปรร. กันมากขึ้น  เคารพกันมากขึ้น   เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้น   เล่าเรื่องราวของการให้การยกย่อง/รางวัล/ตอบแทนจากผลงาน KM   เล่าวิธีวัดผลสำเร็จของกิจกรรม KM ที่หน่วยงานของท่านใช้อยู่   เล่าประสบการณ์/เทคนิคในการเป็นวิทยากร KM   เล่าความฝัน/จินตนาการของท่านเกี่ยวกับ KM และการทำหน้าที่ "คุณอำนวย"   เราเน้นการนำเอาประสบการณ์ดี ๆ/เรื่องราวของความสำเร็จมาเล่าสู่กันฟัง   ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร    มีใครบ้างเป็นตัวละครในเรื่องราว   ตัวละครแต่ละคนคิดอย่างไร   เชื่ออะไร   ทำอะไร   เรื่องราวนั้นมันเคลื่อนไหวคลี่คลายไปอย่างไร   มันให้บทเรียนหรือความรู้อะไรแก่ผู้บันทึก   แต่ถ้าจะมีบางท่านเอาประสบการณ์ของปัญหา/ความล้มเหลว/ความช้ำใจ  มาเล่าบ้างก็ไม่ว่ากันครับ

         ท่านที่เขียนบล็อกอยู่แล้วหรือทำหน้าที่ "คุณอำนวย" อยู่แล้ว   ก็จะมี "แมวมอง" ไปชักชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิก   แต่การเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกอยู่ที่ความสมัครใจนะครับ

         F2F Meeting ครั้งที่ 1 น่าจะจัดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2549   และน่าจะจัดที่บ้านผู้หว่าน   อ.สามพราน  จ.นครปฐม  ใช้เวลา 2 วัน 2 คืน   โดยน่าจะมีแนวทางหรือสาระของการประชุมดังนี้
(1) เล่าเรื่องและ ลปรร. เรื่องราวของความสำเร็จของคุณอำนวย/วิทยากร KM  และเรื่องราวความสำเร็จของ KM ขององค์กรและบันทึกไว้เผยแพร่
(2) ลปรร. เทคนิคการเป็นคุณอำนวย/วิทยากร KM และเทคนิค KM และจดบันทึกไว้เผยแพร่
(3) ร่วมกันยกร่างธรรมนูญ/ข้อตกลงของ "CoP คุณอำนวย"
(4) ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของ CoP คุณอำนวย ในปี 2549 สู่มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3

         เป้าหมายของการมี CoPคุณอำนวย/วิทยากร KM ก็เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่นี้ได้มีโอกาสรู้จักกัน  ลปรร. กัน   และช่วยเหลือกัน   เกิดการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการทำนหน้าที่คุณอำนวย/วิทยากร KM ของบุคคล  และของประเทศไทย   เป้าหมายใหญ่ที่สุดคือการเป็นองค์กรเรียนรู้ขององค์กรที่ท่านสังกัด   และความเป็นสังคมอุดมปัญญา (Knowledge - based Society) ของประเทศไทย

วิจารณ์  พานิช
 19 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)