KM ศาลภาษีอากรกลาง

KM ศาลภาษีอากรกลาง

          ผมได้รับแฟกซ์เชิญจากคุณสุมนา  ศาลภาษีอากรกลาง   ขอเชิญไปบรรยายเรื่อง KM 2 ชม. แก่เจ้าหน้าที่ของศาลภาษีอากรกลาง 40 คนโดยที่ศาลภาษีอากรกลางต้องการทำ KM เพื่อ


1. เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ของศาลภาษีอากรกลาง
2. เพื่อให้บุคลากรของศาลภาษีอากรกลางได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ศาลภาษีอากรกลางมีฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
4. เพื่อให้ศาลภาษีอากรกลางสามารถนำความรู้มาสร้างนวัตกรรมสำหรับใช้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และมีแผนการดำเนินการดังนี้
1. จัดบรรยายโดยวิทยากรจากภายนอก (ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช)
2. สร้างทีมจัดการความรู้
3. ออกแบบระบบจัดการความรู้
4. พัฒนาระบบจัดการความรู้
5. ทดลองใช้
6. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมและโครงสร้างการตอบแทน (reward)
7. ประเมินผลสัมฤทธิ์

         ผมจึงขอประกาศว่า   เนื่องจาก สคส. เรามีคนเพียง 10 คน   ภารกิจแน่นมาก   และที่สำคัญเราต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน   จากเน้นการจัดการอบรมหรือจัด Workshop/ตลาดนัดความรู้อย่างที่ทำเมื่อ 1 ปีเศษ ๆ ที่ผ่านมา   เป็นว่างานแบบนั้นเวลานี้มีภาคี KM ในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยมีความสามารถทำได้แล้ว   เราจึงอยากให้ศาลภาษีอากรกลางไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านั้น   เช่น คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย  กรมส่งเสริมการเกษตร   หรือ พญ. นันทา  อ่วมกุล   กรมอนามัย   หรือจากอีกหลายหน่วยงาน

         สคส. เราจำเป็นต้องเคลื่อนไปทำเรื่องที่ยากขึ้น   ที่ยังทำไม่ค่อยเป็น   แต่มีความสำคัญต่อสังคมไทยคือการขับเคลื่อน KM ให้กระจายไปทั่วสังคมไทย   โดยการหาภาคีจัดเวที ลปรร. นวัตกรรมในการทำงานด้านต่าง ๆ   เน้นที่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน,  นวัตกรรมการทำงานในองค์กร (ราชการ, เอกชน),  และนวัตกรรมการเรียนรู้ของชุมชน/ท้องถิ่น   เรื่องยาก ๆ ทั้งนั้น   เราจึงต้องขออภัยศาลภาษีอากรกลางและหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยากให้เราไปบรรยาย   หรือจัดการอบรมว่าเราขอไม่ทำครับ   แต่สามารถแนะนำวิทยากรให้ได้

         นอกจากนั้น  ขอแนะนำให้ทีมแกนนำ KM ของศาลภาษีอากรกลางไปดูกิจกรรม ลปรร. ของหน่วยงานอื่น ๆ   ซึ่งอาจดูกำหนดการได้จากเว็บไซต์ www.kmi.or.th

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)