สรุปผลการดำเนินงาน

เมื่อวันเสาร์ที่มาได้ ท่านอธิการจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงาน และงานที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนมิถุนายน กับเรื่องเร่งด่วน หรือ เรื่องที่จะฝากให้ ผู้บริหารชุดใหม่เร่งดำเนินการ

ในส่วนตัวแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในวันประชุมดังกล่าวท่านอธิการก็ได้ให้โอกาสได้พูดความในใจ หรือ สิ่งที่ติดค้างอยากจะพูดหลังจากที่รองแต่ละท่านสรุปผลงานแล้ว

   ซึ่งดิฉันเองก็ได้นำเรื่องที่สัญญากับคณะกรรมการพัฒนาระบบว่าจะนำเรื่องไปเสนอให้รองประกันทราบฯ ก็เลยถือโอกาสเรียนท่านอธิการด้วย ซึ่งผู้ช่วยฝ่ายบริหาร (อ. มยุรี) ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกัน คือ เรื่องของระบบสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองแผนที่ได้มีโอกาสประชุมเรื่องระบบสารสนเทศก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเรื่องของการจัดการข้อมูลในอนาคต ซึ่งรองฯ สารสนเทศก็สรุปไว้เช่นกัน

     อย่างไรก็ตาม คุณพัชนี พูดคุยเป็นการส่วนตัวว่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศควรเชิญผู้ใช้ข้อมูลเข้าร่วมประชุมด้วย และ ควรสามารถให้ผู้ใช้ข้อมูลได้เข้าถึงข้อมูลแบบทันที ซึ่งก็เห็นด้วยนะค่ะ เพราะเรื่อง Ranking ในปัจจุบันเฉพาะข้อมูลบุคลากร ต้องใช้เวลาถึง 5 วันจึงได้ข้อมูล ซึ่งที่ต้องใช้เวลาเพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์ในฐานข้อมูล

    อย่างไรก็ตามข้อมูลเงินรายได้ ที่ได้มา เจ้าหน้าที่ต้องมาจัดกลุ่มใหม่ ซึ่งมีจุดเสี่ยงพอสมควร ถ้าเจ้าหน้าบวกลบผิด ข้อมูลก็ไม่ถูกต้อง และ กว่าจะได้ข้อมูลก็เสียเวลาหลายวันเช่นกัน

   อีกสองเรื่องที่ได้เสนอไว้คือ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่เป็นเรียกร้องจากกองแผน ที่เป็นที่ต้องการของ ก.พ.ร. ด้วย แต่เรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

   เรื่องสุดท้ายที่เสนอคือการบริการวิชาการ

   เรื่องที่รองฯ ฝ่ายวิเทศฯ เสนอไว้ก็น่าสนใจ คือ ด้วยมาตรฐานการศึกษาออกมาใหม่ทำให้อาจารย์หลายคนไม่มีงานทำ และในขณะเดียวกันก็ไปพัฒนาหลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานหลักสูตร (ถ้าจำไม่ผิด หลักสูตรแผน ข. ประธานน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกัน :- จะตรวจสอบอีกที) ซึ่งผลที่ตามมาคือไม่มีงานวิจัย ไม่มีผลงานตีพิมพ์

   ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนคือการพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด ซึ่งปัญหาที่ตามคือ ภาษาอังกฤษ

   ท่านรองเสนอว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่า ในแต่ละวิชาให้มีข้อสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ข้อเพี่อให้นิสิตเขียนตอบ เป็นการพัฒนาคุณภาพของนิสิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)