อุปสรรคของประชาชนเขตปทุมวันในการรับบริการสอบถามข้อมูลทั่วไปจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ( GCC1111 )

การบริหารงานภาครัฐ
                การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government)  หมายถึง การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานของรัฐ (Back Office) และการให้บริการของรัฐ (Front Office) แก่ประชาชนหรือ Electronic Government เพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมไทย
                 ยุคของโลกการสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้โลกการสื่อสารแคบลงเรื่อย ๆ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ทำให้เราได้รับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่และการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน การพัฒนาประเทศและการพัฒนาความรู้ของประชาชนให้ทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
        รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญดังกล่าว จึงมีนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นนโยบายที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูประบบบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงมีการจัดตั้ง "ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน" (Government Contact Center) ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน เพราะเป็นแหล่งบริการข้อมูลที่ประชาชนเพียงติดต่อไป 1111 หมายเลขกลางเพียงหมายเลขเดียว (Portal Site) ก็สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลจากประชาชนโดยตรงและนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ การบริการของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น "ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน" จึงเป็นเครื่องมือที่สนองนโยบายอิเล็กทรอนิกส์และสามารถลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                แต่เนื่องจากไอซีทีคอลเซ็นเตอร์ได้เริ่มให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรี  และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547   พบว่ายังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการสอบข้อถามข้อมูลภาครัฐทั่วไป ได้แก่ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร และข้อมูลบริการ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้กับประชาชน ข้อมูลความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงวิชาการของแต่ละหน่วยงานเป็นต้น
                นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐหรือ GCC 1111 และศูนย์บริการข้อมูลบริษัท ทีโอที ว่าตั้งแต่ GCC 1111 เปิดให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรี.
                 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ที่ผ่านมาพบว่ายอดผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อยและยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชน หากเทียบกับศูนย์บริการข้อมูลของภาคเอกชนที่ให้บริการ      การที่ประชาชนไม่นิยมใช้บริการ เพราะขาดข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากศูนย์นี้จะมีแต่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ยังขาดการประสานงานด้านข้อมูลจากหลายๆกระทรวง รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่ามีบริการดังกล่าว 
                ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ( Government call center 1111 ) สรุปผลการบริการข้อมูลภาครัฐผ่านทาง http://www.gcc.go.th . เมื่อวัน 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 พบว่า  ปัจจุบันมีศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐของแต่ละกระทรวงอยู่ประมาณ 60 ศูนย์ แต่ยังขาดการประสานงานและการให้บริการข้อมูลในเชิงลึก พนักงานยังคงมีความรู้ความเข้าใจแค่พื้นฐานเท่านั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอีกมาก เพราะบริการของ GCC1111 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ หากส่วนราชการต่างๆไม่ยอมให้ความร่วมมือในการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ซึ่งที่ผ่านมา GCC1111 เคยมีผู้ใช้บริการสูงสุดถึงเดือนละ 5 แสนรายแต่เริ่มลดลงนับตั้งแต่เดือน ก.ค. ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ใช้เฉลี่ยเดือนละ 3 แสนรายเท่านั้นโดยบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การสอบถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งหน่วยงานที่ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงไอซีที  และกระทรวงการต่างประเทศ       
                จึงทำจำเป็นที่จะต้องมาทำการศึกษาเกี่ยวกับกรณีนี้กันอย่างลึกซึ่ง เพื่อที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาประกอบกับการหาแนวทางแก้ไขให้การบริการข้อมูลภาครัฐกลับมาเป็นที่นิยมใช้บริการพร้อมด้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว อำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับ ส่วนงานราชการภายใต้สังกัดโดยตรง ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ    อันจะส่งผลทำให้รัฐบาลสามารถให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
อ้างอิง
ศูนย์บริการข้อมูลรัฐเพื่อประชาชน . ( 2549,  มกราคม 7 ) .สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 49,  จาก            http://www.gcc.go.th.
การบริหารการจัดการภาครัฐ.( 2549,  มกราคม 7). สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 49,
                จาก 
http://www.thailandictalliance.net.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Silver Singความเห็น (0)