คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา  การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา  ได้ประสานงานและร่วมจัด workshop เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลปริก โดยมี นายลัพธ์    หนูประดิษฐ์ มาร่วมให้ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลปริก ในหลายประเด็น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่กลุ่มมากทีเดียว  น้าลัพธ์ ได้บอกกับสมาชิกว่า ในการออมทรัพย์นั้นเราควรมุ่งไปที่การออมเป็นสำคัญ ต้องรู้จักออม เพราะการออมทำให้เราได้ทั้งเงินปันผลและเงินออม = สองแรง  กลุ่มไม่ควรเน้นการกู้ เพราะว่าการกู้นั้น = จะต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอก   ซึ่งจะตรงกันข้ามกับการออม    ฟังดูก็มีความเป็นเหตุเป็นผล (Logig) โดยที่ไม่ต้องถอดสมการแต่อย่างใด  เป็นคำพูดที่ง่าย แสนง่าย  ฟังสบาย ๆ นำไปป็นข้อคิดได้มากมายทีเดียว   สำหรับเป้าหมายของการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ =  (1)เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสมาชิกที่เดือดร้อน (2) ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ทั้งปีกที่เป็นสมาชิกและปีกของคนที่เป็นคณะกรรมการ / คนทำงานให้กับกลุ่ม (3) จะได้ร่วมเกี่ยวก้อยร้อยเพื่อน (4) เป็นการฝึกวินัยในการออมให้เป็นพฤติกรรมนิยมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

สิ่งที่จะต้องจัดปรับกันให้ได้ภายในกลุ่ม = กติกา และความเคร่งครัดในกติกา นั่นก็คือว่า สมาชิกจะต้องนำเงินสัจะมาส่งให้ตรงต่อเวลา   จะต้องทำให้มีความแตกต่างต่างเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ส่งเป็นเวลา กับผู้ที่ไม่เคารพกติกา  ยกตัวอย่าง ในการพิจารณาสัดส่วนการกู้ยืม หรือการให้สวัสดิการ หรืออะไรก็ตาม ก็จะต้องมีความแตกต่างกันระหว่างคนทำดี กับคนที่ทำดีน้อยกว่า ฯลฯ

การจัดสัมมนาแบบนี้เป็นการดีไม่น้อยเลย เพราะทำให้กลุ่มออมทรัพย์ของเราชาวเทศบาลตำบลปริก ได้ความรู้เพิ่มขึ้น   ได้เกิดการแตกหน่อความคิดต่อจากความรู้เดิม  คนในกลุ่มก็เกิดอาการการปิ้งไอเดียของน้าลัพธ์ขึ้นมา และดูเหมือนเห็นพลังซ่อนเร้นได้เริ่มส่งเค้าว่าจะถูกดึงออกมาใช้ได้ไม่ยากนัก     

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (0)