ผลกระทบจากการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพารา

ผลกระทบจากการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพารา
            ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางให้รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์ กองทุนสวนยาง จัดสร้างโรงเรือนผลิตยางแผ่นดิบมีคุณภาพดีและจัดตลาดประมูลระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรและพ่อค้ามาซื้อผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและราคาเป็นธรรม
        ปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับหน่วยงานต่างๆ ได้มีการผลิตสารสนเทศออกมาเป็นจำนวนมากและหลายรูปแบบและมีการแพร่สารสนเทศไปยังที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมทางด้านการแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการและเผยแพร่สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานบริการตลาดยางพาราก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้นำวิวัฒนาการด้านสารสนเทศมาใช้ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2547-2551 เรื่องการเพิ่มผลิตภาพให้มีการวิจัย พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้พัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สอดคล้องในยุคของโลกาภิวัฒน์
            ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงการพัฒนาและประเมิน ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตลาดกลางยางพาราแผ่นดิบ สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยวิธีการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle Method : SDLC) โดยจะศึกษาในด้าน
 การนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในตลาดกลางยางพารา สามารถประมวลผลรายงานสรุปผลได้ทันทีที่ปิดตลาด ตลอดจนสามารถตรวจสอบและลดความผิดพลาดในการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องหรือไม่ และในการวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลในเรื่องของการให้บริการกับเกษตรกรยางพาราในพื้นที่ ทั้งในด้านต่างๆ อาทิเช่น ราคายาง โรคของยางพารา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดทำโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผลที่ได้เป็นอย่างไร รวมทั้งความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของผู้ปฏิบัติการงานและเกษตรกรในพื้นที่
ที่มา
www.tiac.or.th : ศูนย์บริการสารสนเทศ
www.thailandrubber.thaigov.com: สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลกระทบจากการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพาราความเห็น (0)