ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของประชากรในพื้นที่เขตบางนาในการนำระบบบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์มาใช้

ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  เป็นแนวคิดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ที่จะให้ประชาชนใช้บัตรเพียงใบเดียวแทนบัตรประเภทต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกให้ทั้งหมด  เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อประชาชนในการพกพาบัตร  และเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการออกบัตรประเภทต่าง ๆ อีกทั้งบัตรนี้ยังสามารถใช้เป็นกุญแจในการพิสูจน์ตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัตรโดยมีลักษณะพิเศษคือการฝังไมโครชิป (Micro Chip)  เพื่อเก็บข้อมูล  ซึ่งในระยะแรกข้อมูลในบัตรจะประกอบไปด้วย  ข้อมูลผู้ถือบัตร  คือเลขประจำตัวประชาชน  ชื่อ สกุล  คำนำหน้านาม     วันเดือนปีเกิด  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่  ศาสนา  หมู่โลหิต  ข้อมูลด้านบัตรประชาชน  คือหมายเลขบัตร/คำร้อง    หน่วยงานที่ออกบัตร   ข้อมูลผู้รับผิดชอบในการออกบัตรทุกขั้นตอน    ข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎร์   คือ ชื่อ  สกุล  บิดา-มารดา  ข้อมูลบ้าน  ข้อมูลทางชีวภาพ คือลักษณะลายนิ้วมือ   ข้อมูลด้านสุขภาพ  คือ ยาที่แพ้  ยาที่ใช้ประจำ  โรคประจำตัว  สถานพยาบาลที่เลือก   ข้อมูลการเข้ารักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  คือ จำนวนครั้งที่รักษา  โรคที่เข้ามารักษา วันทีเข้ารับการรักษา  สถานพยาบาลที่เข้ารักษา  แพทย์ที่รักษา  โรคตาม DRG  จำนวนเงินที่รักษาต่อครั้ง  ชื่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่จัดสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน  ข้อมูลการรักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ  ข้อมูลการรักษาฉุกเฉิน  ข้อมูลการรักษาโรคราคาแพง   โรคเรื้อรัง   การคลอดบุตร  ข้อมูลสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  คือ  เงินสมทบย้อนหลัง 24 เดือน  ยอดเงินสมทบสุดท้าย   ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน  คือ การตรวจร่างกาย  ตรวจฟัน  ออกกำลังกาย  การสูบบุหรี่  Rick facter  การบริจาคเลือด  การดื่มเหล้า  ได้รับน้ำนมกรณีที่แม่เป็น Aids   การให้วัคซีนคุ้มกัน  การวางแผนครอบครัว   และในอนาคตข้อมูลที่จัดเก็บในบัตร Smart  Card  จะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกบัตรของรัฐไว้ในบัตรใบนี้

               

                สำหรับสำนักงานเขตบางนาได้เริ่มดำเนินโครงการจัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2548  เป็นต้นมา  ซึ่งให้บริการทั้งประชากรในพื้นที่เขตบางนา  และประชากรต่างท้องที่  แต่จะกล่าวถึงเฉพาะประชากรในพื้นที่เขตบางนา  จำนวน 105,650 คน  (ข้อมูล ณ  วันที่  20 มกราคม  2549)   เป็นผู้รับบริการจัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  ซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้มากมายดังที่กล่าวข้างต้น ผู้รับบริการเหล่านี้อาจมีข้อสงสัยว่าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในบัตรใบเดียวเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ จึงต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของประชากรในพื้นที่เขตบางนาในการนำระบบบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์มาใช้

เอกสารอ้างอิง
                        - คู่มือการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง,โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง , 2548
                - หนังสือที่ กท 0406/ท.4694 ลว.17 พฤศจิกายน  2548  เรื่องกำหนดการเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)
                -  สถิติจำนวนประชากรในพื้นที่เขตบางนา  ณ  วันที่  20 มกราคม  2549
                -  www.dopa.go.th/rawiwan/develop/smart_card.htm
                -  [email protected]
นางสาววรรณศรี  ทิวแพ
[email protected]
48199080649   (รป.ม. รุ่น 3)
วิชา PA  614

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wannasri99ความเห็น (0)