คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ประชุมทำควาเข้าใจเพิ่มเติมและหาแนวทางในการเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในข้อมูลการค้นหาความเสี่ยงของฝ่าย/งาน เพื่อจัดทำบัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สรุปทุกฝ่าย/งานต้องทำบัญชีความเสี่ยงส่งคณะกรรมการทุกเดือนและกรรมการต้องเข้าไปหาข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงานแล้วร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข