การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ อุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ปฏิทินการจัดทำคำรับรอง

 สืบเนื่องจาก Blog บริบทของอุดมศึกษา ( Link )

 สมศ ได้ออกปฏิทินที่ชาวอุดมศึกษาจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีเวลาเพียง ๖๐ วันที่ต้องรายงานผลงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ ต้องมีรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่ง ก.พ.ร. แนบไปด้วยครับ

•ภายใน  8 กุมภาพันธ์ 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

•ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2549 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

•28  กุมภาพันธ์ 2549 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด  และ ส่งรายละเอียดประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ไปยัง ก.พ.ร.

•15 มีนาคม  2549 ก.พ.ร. ส่งผลการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

•ภายใน 31 มีนาคม 2549 สิ้นสุดวันรับเรื่องการอุทธรณ์ของปรับปรุงตัวชี้วัดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

•28 เมษายน 2549 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2548– 31 มีนาคม 2549) 

 รายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ใน ส.ม.ศ Link

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)