ออกปฏิบัติงานภาคสนามเกาะพระทอง พังงา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกาะพระทองพังงา
ในวันที่ 22-23กุมภาพันธ์ 2549นักศึกษาปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนารุ่นที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะออกเดินทางไปเกาะพระทอง จ.พังงาเพื่อใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในวิชาการวางแผนและการดำเนินการโครงการ วิชาการวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนักศึกษาเกิดทักษะมีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น ในการนี้นักศึกษาจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพทั่วไปของชุมชนในเกาะพระทองหลังประสบภัยพิบัติ สึนามิ โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ รายได้ และสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการ มีการสอบถามความต้องการจำเป็น(NA.) การวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนา การออกปฏิบัติงานครั้งนี้นักศึกษาจะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมอยู่ และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thoomcommunity watershedความเห็น (0)