ท่านอ่านแล้วท่านจะเลือกคนไหนดี

เลือกใครซักคนก่อนที่จะดูเฉลย


ค น ที่ 1

คื อ ค น ที่ เ ร า รั ก เ ค้  า แ ล ะ ร อ ค อ ย เ ค้า ม า ต ล อ ด เ ว ล า

แ ม้ ว่ า เ ค้ า จ ะ เ ค ย น อ ก ใ จ เ  ร า

แ ต่  ต อ น นี้ เ ค้ า ก ลั บ ม า ห า เ ร า

แ ล ะ บ อ ก กั บ เ ร า ว่ า

เ ค้ า เ ป็ น แ ค่ ค น ธ ร ร ม ด า

แ ฟ น เ ก่า เ ค้ า ช อบ เ ค้ า ต ร ง ที่ เ ค้ า เ ด่ น

ไ ม่ ไ ด้ ช อ บ ที่ ตั ว ข อ ง เ ค้ า

เ ค้ า เ ล ย เ ลิ ก

แ ล้ ว เ ค้ า ก็ ม าบ อ ก เ ร าว่ า

ใ น ที่ สุ ด เ ค้ า ก็ รู้ ว่ า

มี อี ก ค น น อ ก จ า ก พ่ อ แ ล ะ แ ม่ แ ล้ ว ที่ รั ก เค้  า

ค น ๆ นั้ น ก็ คื อ เ ร า 
 

ค น ที่  2

คื อ ค น ที่ ดูแ ล เ ร า ต ล อ ด เ ว ล า

ห่ ว ง ใย เ ร า ต ล อ ด

แ ต่ เ ร า เ ห็น เ ค้ า เป็ น เ พื่ อน เ ท่ า นั้ น

แ ต่ เ ค้า ดี แ ส น ดี เ ห ลือ เ กิ น

เ ค้ า เ ป็ น ค น คิ ด ม า ก ๆ

ห่ ว ง เ ร า ม า ก ๆ แ ล ะ ส นิ ท กั บ เ ร า ม า ก ๆ ค น ที่  3

คื อ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่ อ ย าก รู้ จั ก เ ร า

เ ค้ า รู้ จั ก เ ร า โ ด ย ก า ร แ น ะ น ำ ใ ห้ รู้ จั ก กั น

เ ค้ า เรี ย น เ ก่ ง ม า ก ๆ นิ สั ย ดี

แ ล ะ เ ป็ น สุ ภ า พ บุ รุ ษ เ ก ร ง ใ จ เ ร า เ ส ม  อ ค น ที่  4

คื อ เ พื่ อ น ข อ ง พี่ ที่ ม า รู้ จั ก กั บ เ ร า โ ด ย บั ง เ อิ  ญ

เ ค้ า โ ท ร ม า ห า เ ร า ทุ ก วั น

พู ด เ ก่ ง ม า ก จ น ลิ ง ห ลั บ ไ ด้ เ ล ย

บ า ง ครั้ ง ก็ อ ย า ก คุ ย กั บ เ ค้า

บ า ง ค รั้ ง ก็ ไ ม่ อ ย า ก คุ ย

เ ค้ า เ ป็ น ค น ที่ มี ต ร ะ กู ล ดี ม า ก

ร ว ย ม า ก ก า ร ศึ ก ษ า ดี สุ ด ๆ ค น ที่ 5

คื อ ค น ที่เ ก็ บ อ า ร ม ณ์ เ ก่ ง ม า ก นิ่ ง สุ ด ๆ

จ น เ ร า ดูไ ม่ ค่ อ ย อ อ ก เ ล ย ว่า

เ ค้ า คิ ด กั บ เ ร า อ ย่ า ง ไ ร กั น แ น่

บ า ง ที ก็ ใ ช่ บ า ง ที ก็ ไ ม่ เ ห มื อ น

แ ต่ พ ว ก เ พื่ อ น เ ร า ก็ ลุ้ น เ ค้ า อ ยู่ น ะ ค น ที่  6

คื อ ค น ที่ เ ร า แ อ บ ช อ บ เ ป็ น ค น ดั ง ใ น สั ง ค  ม

ห ล่ อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แ ล ะ ห ล่  อ ค น ที่  7

คื อ เ พื่ อ น ที่ ห่า ง ไ ก ล

เ ค้ า ช อ บ เ ร า ม า น า น ม า ก

แ ล ะ เ ค้ า ก็ ยั ง ช อ บ เ ร า อ ยู่ 


 

เลือกก่อนที่จะดูเฉลยด้านล่างน่ะ


 

+++++++++++++++++++


 


ถ้าคุณเลือก.....


 

ค น ที่  1

คุ ณ คื อ ค น ที่ บู ช า ใ น ค ว า ม รั ก อ ย่ า ง ม า  ก

แ ล ะ พ ร้ อ ม จ ะ เ สี ย ใ จ เ ส ม อ เ มื่ อ เ ค้ า จ า ก ไ  ป


 

ค น ที่  2

คุ ณ ค ว ร จ ะ มี เ พื่ อ น ที่ ดี ม า ก ก ว่ า มี แ ฟ  น


 

ค น ที่  3

คุ ณ ช อ บ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ  ก

แ ล ะ ช อ บ ค้ น ห า ผู้ ค น ใ ห ม่ ๆ


 

ค น ที่  4

คุ ณ ช อ บ คุ ย โ ท ร ศั พ ท์

แ ต่ มั น ก็ แ ล้ ว แ ต่ อ า ร ม ณ์ ข อ ง คุ ณ

อ า ร ม ณ์ คุ ณ มั ก จ ะ ขึ้ น ๆ ล ง ๆ เ ส ม อ


 

ค น ที่  5

คุ ณ เ ป็ น ค น เ ปิ ด เ ผ ย ม า ก ๆ ที่ จ ะ คุ ย กั บ เ ค้  า


 

ค น ที่  6

คุ  ณ เ ป็ น ค น ที่ ช อ บ ต า ม ก ร ะ แ ส

ไ ม่ ยึ ด ติ ด แ ล ะ ไ ม่ ค่ อ ย จ ริ ง ใ จ


 

ค น ที่  7

คุ ณ ช อ บค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง ค ว า ม รั ก

ม า ก ก ว่ า หั ว ใ จ ตั ว เ อ ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)