งานวิจัย กับ บริบทของอุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Research and University Context

AAR บริบทของอุดมศึกษา

 ช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงที่พวกเราจะพอมีเวลาว่างเว้นจากการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา ภาคปกติ เป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์ และ หน่วยงานสายสนับสนุนน่าที่จะใช้เวลา "ที่ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความสำคัญที่สุด" คือ การ "วิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา"

 โดยเฉพาะเมื่อ สมศ ได้จับมือ กับ ก.พ.ร เพื่อลดการรายงานไม่ให้ซ้ำซ้อน

 แต่ประเด็นที่กำลังเกิดในสถาบันอุดมศึกษา คือ "ความเชื่อมโยง ระหว่าง บริบท คือ ความเป็นตัวตนของเรา กับ ความเชื่อมโยงของระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตาม พ.ร.บ ปฏิรูปการศึกษา ๒๕๔๒"

  พันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้องทำ ที่คนไทยทั้งประเทศจับตามอง คือ การเรียนการสอนที่เน้นถึงวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การวิจัยที่เน้นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จึงเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมระดม " ลปรร เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามบริบท หรือ พันธกิจหลักของอุดมศึกษา" เร่งสร้าง " CoP หรือ ชุมชนของชาวมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตามบริบท" โดย "ร่วมกันวางแผน พัฒนา มาตรฐาน และ คุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับ นิสิต นักศึกษา รุ่นใหม่ ในปีการศึกษา ที่จะเปิดในเดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ ช่วยกันทำ AAR ( After Action Review) นำข้อ ผิดพลาด ข้อ เสนอแนะ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ปรับ ปรุง พัฒนา ให้ดีกว่าเดิม" 

 "อย่าหลงประเด็น ทำเรื่องที่ไม่ใช่เป็นบริบท และ พันธกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษา"   

ด้วยความปราถนาดีครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)