วางแผนการนำเสนอในการประชุมวิชาการวันที่ ๒๘ กค. ๔๘

เน้นคุณภาพ และการแลกเปลี่ยน

วางแผนการนำเสนอในการประชุมวิชาการวันที่ ๒๘ กค. ๔๘
            การประชุมวิชาการวันที่ ๒๘ กค. ๔๘ ว่าด้วยเรื่องราวของ ความสำเร็จ ใน KM ของหน่วยราชการ    จะมี ๖ หน่วยงานมาเล่าเรื่อง ความสำเร็จ ของตน     
           พอเอ่ยถึงคำว่า ความสำเร็จ ก็จะมีคนบอกว่า     เพิ่งรู้จัก และทดลองใช้ KM ในงานของหน่วยงานมาเพียง ๒ ๓ เดือน จึงยังไม่มีความสำเร็จ     คนที่พูดเช่นนี้ มองความสำเร็จ ที่ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่องาน     แต่จริงๆ แล้ว ความสำเร็จในการทำ KM มีหลายขั้นตอน     และในความสำเร็จระดับผลลัพธ์ หรือระดับผลกระทบต่องานนั้น จะมีความสำเร็จเล็กๆ แฝงอยู่เป็นจำนวนมาก    ในวันที่ ๒๘ กค. เรามีความประสงค์ จะเอาความสำเร็จเล็กๆ นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
           ผมจะลองยกตัวอย่าง ความสำเร็จ ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันในวันนั้น  เป็นการยกตัวอย่างโดยการเดาจากคำบอกเล่า     เมื่อได้ฟังและซักถามจากผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นผู้เล่าเอง จะชัดเจนและมีพลังกว่านี้มาก
1.       ภาควิชาพยาธิวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มอ.  ภายใต้การนำของ รศ. พญ. ปารมี ทองสุกใส  จะมาเล่าความสำเร็จในเรื่อง
-          วิธีออกแบบประยุกต์ใช้ KM ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO    โดยใช้ KM เสริม CQI ที่มีอยู่แล้ว
-          ความสำเร็จในช่วงของการทำ KM ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เกิดตระหนักในศักยภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน    ในการที่จะร่วมกันใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน
-          ความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้  ผศ. ดร. จำนง นพรัตน์ ได้ฉายแววความสามารถหรือศักยภาพในการทำหน้าที่ คุณอำนวย

 

2.       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา โดยคุณประกิจ โพธิอาสน์  จะมาเล่าความสำเร็จในการ จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาล ๑๖ แห่งทั้งจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ    เราจะได้ฟังวิธีการออกแบบการตั้งวง  และผลที่เกิดจาการตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโรงพยาบาล    และเข้าใจว่าข้ามสายงานด้วย
3.       กรมอนามัย โดย พญ. นันทา อ่วมกุล, คุณสร้อยทอง เตชะเสน,  และคณะ จะมาเล่าความสำเร็จจากการได้ฝึกปฏิบัติเพียงวันเดียว ตามด้วยการไปสังเกตการณ์ตลาดนัดความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ๒ วัน    ก็เกิดความมั่นใจที่จะจัดตลาดนัดความรู้ด้านการติดตามประเมินผล  แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั่วประเทศของกรมอนามัย   และมีเจ้าหน้าที่จากกรมอื่นของกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมด้วย    เราจะได้ฟังความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้ KM ในงานประจำของกรมอนามัยด้วย
4.       กรมส่งเสริมการเกษตร    โดย คุณธุวนันท์   พานิชโยทัย  ผู้อำนวยการงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร  จะมาเล่ายุทธศาสตร์การทำการจัดการความรู้โดยเริ่มจาก 9 จังหวัดนำร่องที่มีความพร้อมก่อน จะมีตัวแทนจังหวัดนำร่องคือ คุณทวี   มาสขาว จาก จ. นครพนม  ซึ่งได้นำ KM ไปทดลองใช้เป็นเวลา 4 เดือน มาเล่าความสำเร็จเล็กๆ และความก้าวหน้าของการนำ KM สู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด
5.       โรงพยาบาลบ้านตาก    คุณเกษราภรณ์   ภักดีวงศ์ จะมาเล่าความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KM ในการพัฒนาคุณภาพของ รพ. ทั้งโรงพยาบาล    ทั้งตอนที่ยังไม่รู้จัก KM  และหลังจากรู้จัก KM แล้ว    เป็นการเล่าในฐานะ คุณอำนวย  และคุณเทพทวย   มูลวงษ์ จะมาเล่าความสำเร็จเรื่อง การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย ในฐานะ คุณกิจและเป็นตัวแทน รพ. ในการกระตุ้นเครือข่ายระดับจังหวัดเรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
6.       คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  นำทีมโดย ดร. ยุวดี   เกตสัมพันธ์ ตัวแทน CKO, คุณวราพร   แสงสมพร  ตัวแทน คุณอำนวย  และ คุณสมใจ  เนียมหอม ตัวแทน คุณกิจ จะมาเล่าความสำเร็จในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ใน รพ. ศิริราช อย่างเป็นโครงสร้างระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

 

           แต่ละหน่วยงานจะเตรียมเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จเล็กๆ ของตน    จะนำเสนอแบบ ถอยหลัง หรือ ย้อนรอย คือ เล่าความสำเร็จก่อน    แล้วจึงบอกว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร    เราจะช่วยกัน สกัด ขุมความรู้ จากความสำเร็จนั้น สำหรับให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้นำไปทดลองใช้ต่อ
           เราได้แจ้งต่อผู้มานำเสนอให้เตรียม PowerPoint และรูปแสดงกิจกรรมมานำเสนอประกอบการเล่าด้วย    ถ้ามี    เพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เห็นสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีหลายส่วนที่ไม่สามารถบอกออกมาเป็นคำพูดได้
            เราต้องการให้บรรยากาศของการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยน อย่างแท้จริง     อยากให้มี การสอบถามด้วยความชื่นชม (Appreciative Inquiry) เยอะๆ     ซึ่งจะทำให้การประชุมมีคุณภาพสูง
            เราอยากให้การพบปะแลกเปลี่ยนแบบ F2F ครั้งนี้ นำไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนแบบ F2F ที่หน่วยงานเชิญไปเล่ากันเอง ไม่ผ่าน สคส.    และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบ B2B ด้วย     ดังนั้นในวันนั้นเราจะมี session แถม เรื่อง บล็อก GotoKnow สำหรับให้ผู้มาร่วมการประชุมกลับไปใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนบน virtual space แบบ B2B    อ. กรกฎ จะเป็นวิทยากรใน session นี้ ซึ่งคงจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
            โฆษณามากอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะก่อความเดือดร้อนให้คุณอ้อ (วรรณา) ผู้จัดหรือไม่    ได้ข่าวเมื่อวันที่ ๒๑ กค. ว่าจำนวนคนลงทะเบียนจะเกิน ๑๐๐ แล้ว
วิจารณ์ พานิช
๒๕ กค. ๔๘

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.172.132.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมเพิ่งกลับมาเขียนงานต่อที่เมืองไทย จริงๆผมอยากไปประชุมครั้งนี้มากเลยครับ แต่พอดีทาง รร. ส่งผมไปอบรมเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ ของครูทางด้าน ICT ของสำนักพัฒนาผู้บริหารที่ จ.ระยอง หวังว่าครั้งหน้าผมคงไม่พลาดแน่ๆครับ

ด้วยความเคารพ

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ. โอฬาร   อาจารย์ ให้ e-mail address ไว้ให้ทาง สคส. ส่งข่าวให้โดยตรงดีไหมครับ

มีบทความให้เราลง ถักทอฯ อีกไหมครับ

วิจารณ์