เผยแพร่บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

สุลีพร
การนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

สุลีพร   บรรลือเขตร์. (2549) รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

                   อำเภออุทัย  โดยรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision : RBS)

บทคัดย่อ  

   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยโดยรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision : RBS)  2)  เพื่อเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี ของโรงเรียนในอำเภออุทัย ปีการศึกษา 2547  กับ  ปีการศึกษา 2548 รายด้าน 3)  เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายด้าน 4 )  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายโรงเรียน  ประชากรคือโรงเรียนในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จำนวน  30 โรงเรียน  รูปแบบในการนิเทศใช้รูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision: RBS) ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการนิเทศดังนี้   ขั้นที่ 1 สร้างระบบฐานข้อมูล (Database ) รายโรงเรียนขั้นที่ 2 กำหนดประเด็น (Define) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพ (Check) การจัดการศึกษารายโรงเรียน ขั้นที่ 4 พัฒนาคุณภาพ (Development) การจัดการศึกษารายโรงเรียน  ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation  ) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนและ ขั้นที่ 6 รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศเชิงประเมิน  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรายโรงเรียน  ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศ 11 ด้านแบ่งเป็น   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8  ด้าน ได้แก่    ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านนิเทศภายในโรงเรียน   ด้านแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน    ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้านหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครูปฐมวัย   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและแสดงผลด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความถี่  และค่าร้อยละ ปรากฏผลการนิเทศสรุปได้ดังนี้

   1. ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัย ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน  พบว่า   ภาพรวมโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดีทุกด้าน 

   2. ผลการเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี      ของโรงเรียนในอำเภออุทัย ปีการศึกษา 2547  กับ  ปีการศึกษา 2548 รายด้าน  ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน พบว่า  มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีเพิ่มขึ้นทุกด้าน

                   3. ผลการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายด้าน ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน พบว่า  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนมีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนรักษาสภาพ ระดับคุณภาพดีเหมือนเดิม มากที่สุด  ได้แก่ ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ /แผนการสอน ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมากที่สุดได้แก่ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน   ระดับการศึกษาปฐมวัย  ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนมีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนรักษาสภาพ ระดับคุณภาพดีเหมือนเดิม มากที่สุด  ได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมากที่สุด  ได้แก่ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครูปฐมวัยและ ด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย   

                   4. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายโรงเรียน  พบว่า  ในแต่ละด้าน โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดี มีโรงเรียนเพียงส่วนน้อยที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ต้องพัฒนาต่อเนื่อง        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทยน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#การนิเทศ#รูปแบบการนิเทศ#การนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

หมายเลขบันทึก: 157903, เขียน: 07 Jan 2008 @ 13:23 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นที่สร้างนวัตกรรมการนิเทศให้เกิดขึ้นกับองค์กร

IP: xxx.143.151.130
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้

เตือนใจ
IP: xxx.26.2.100
เขียนเมื่อ 
รูปแบบการนิเทศน่าสนใจขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้
เขียนเมื่อ 
  • ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย