Don't you know ERP?

ซอฟท์แวร์โปรแกรม ERP จะเน้นในด้านการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้บริโภคที่ทางองค์กรได้มาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง

ซอฟท์แวร์โปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นโปรแกรมที่จะสามารถช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยให้ในการจัดการส่วนต่างๆของกระบวนการง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) นั้นประกอบส่วนประกอบทางธุรกิจ (Business functions) หลายๆส่วน ซึ่งก็คือกิจกรรมทางธุรกิจภายในส่วนการทำงานของระบบปฏิบัติการ

1.    การตลาดและการขาย ส่วนการทำงานนี้ประกอบด้วย ส่วนของการตลาด กระบวนการสั่งซื้อ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรองรับลูกค้า การคาดการณ์การขาย และการโฆษณา

2.    การผลิตและการจัดการวัตถุดิบ ส่วนการทำงานนี้ประกอบด้วย ส่วนของการซื้อ การรับ การขนส่ง และกำหนดการผลิต การผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.    บัญชีและการเงิน ส่วนการทำงานนี้ประกอบด้วย บัญชีการเงิน การควบคุมและกำหนดราคา การวางแผนและทำงบประมาณ และการจัดการเงินได้

4.       ทรัพยากรบุคคล ส่วนการทำงานนี้ประกอบด้วย การหาและการจ้างใหม่ การอบรม เงินเดือน และสิทธิประโยชน์

ซึ่งในการจัดการแบบเดิมนั้น แต่ละส่วนการทำงานจะทำงานแยกเป็นอิสระต่อกัน ทำให้บางครั้งในการเชื่อมต่อระหว่างฐานงาน หรือการวิเคราะห์ผลขององค์กรไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากความซ้ำซ้อนของข้อมูลหรืออาจเกิดจากความผิดพลาดทางด้านการอัพเดทข้อมูลในแต่ละหน่วยการทำงาน ซอฟท์แวร์โปรแกรม ERP จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดการแบบเดิมให้ทรงประสิทธิภาพและสามารถจัดการให้แต่ละส่วนการทำงานสามารถเชื่อมต่อและประสานงานกันได้ดีขึ้น

ซอฟท์แวร์โปรแกรม ERP จะเน้นในด้านการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้บริโภคที่ทางองค์กรได้มาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง โดยที่ทุกส่วนการทำงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถนำเอาข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของตนไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ โดยที่บริษัทที่ผลิตซอฟท์แวร์ ERP ออกมานั้นต่างก็พยายามที่จะปรับปรุงและเพิ่มเสริมให้โปรแกรมของตนสะดวกใช้และสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทุกการจัดการจึงง่ายเข้า ตัวโปรแกรมนอกจากจะรวบรวมข้อมูลแล้วยังสามารถวิเคราะห์ผลเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจของตนไปในแนวทางใดได้อีกด้วย

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้บริหารของแต่ละองค์กรก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจของตนเองด้วย เพราะถึงแม้ตัวซอฟท์แวร์ ERP จะมีการพัฒนาเพื่อให้สะดวกใช้และมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเพียงไร แต่หากผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะใช้ซอฟท์แวร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของตัวเองได้ การดำเนินการในธุรกิจนั้นก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้เช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: Bokutachi wa AMIGO ::ความเห็น (0)