ERP

ERP
           

โปรแกรมERPเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยการจัดการเชิงธุรกิจ  โดยใช้ฐานข้อมูลเพียงแหล่งเดียวและใช้ข้อมูลร่วมกันในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งโปรแกรมERPนั้นมีประโยชน์ในการช่วยให้การทำงานไม่เกิดการซ้อนกันของแต่ละฝ่าย การนำข้อมูลของฝ่ายอื่นไปใช้มีความสะดวกและมีมาตรฐานที่เหมือนกันหมด ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ข้อมูล เป็นต้น 
โดยทั่วไปส่วนงานของการดำเนินงานขององค์กรจะประกอบด้วยฝ่ายงานทั้งหมด4ฝ่าย(Functional Areas) คือ
          1. งานตลาดและขาย (Marketing and Sales)  ประกอบด้วย การตลาด การรับคำสั่งซื้อ การสนับสนุนลูกค้า การพยากรณ์ยอดขาย และโฆษณา 
          2. งานผลิตและบริหารวัตถุ (Production and Materials Management)  ประกอบด้วย การจัดซื้อ รับวัตถุดิบ ขนส่ง วางแผนการผลิต ผลิต และบำรุงรักษาโรงงาน
          3. งานบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)  ประกอบด้วย บัญชีการเงิน จัดสรรและควบคุมงยประมาณ และบริหารกระแสเงินสด
          4. งานทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ประกอบด้วย การรับสมัครและจ้างงาน อบรม จ่ายเงินเดือนและจ่ายผลตอบแทน
            นอกจากนี้ERPอาจจะถูกมองในแนวของERP SYSTEM ซึ่งจะหมายถึงระบบที่มีการทำตามแนวความคิดของERPโดยการนำสารสนเทศต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ 
                ปัจจุบันโปรแกรมERPมีราคาแพงมาก ดังนั้นองค์กรทุกองค์กรไม่จำเป็นต้องใช้ERP การที่องค์กรใช้โปรแกรมERPต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับได้ อาทิเช่นคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประมวลผลที่สูงมาก เป็นต้น  และการนำไปใช้งานยังจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกฝนลูกจ้างและเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรอีกด้วย  ดังนั้นการตัดสินใจในการนำERPไปใช้กับองค์กรจึงต้องมีความรอบคอบและคิดถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
                แนวโน้มของERPในอนาคตนั้น ERPจะสามารถจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ทั้งยังมีการพัฒนาแผนการ และการตัดสินใจให้ดีขึ้น อีกทั้งยังปรับปรุงการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เนตให้ดียิ่งขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ~My Little Life~ความเห็น (0)