เราหัด ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ถ้าเราเขียนผิดยังไงบอกทีนะ