อนาคตของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง..ในประเทศไทย


Advanced Practice Nurse (APN)

จากการที่..ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมยินดีกับน้อง APN รุ่นที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2550

         APN รุ่น 5 จำนวน 121 คน

 

           ศ. สมจิตร หนุเจริญกุล

ท่านอาจารย์ ศ. สมจิต หนุเจริญกุล ประธานอำนวยการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ของสภาการพยาบาล

ได้กล่าวถึง..

อนาคตของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง..ในประเทศไทยว่า

- ต้องตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

- ตำแหน่งต้องสอดคล้องกับระบบขององค์กร/มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข

- ตอบสนองต่อแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

- มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน

- ขยายขอบเขตการปฏิบัติ

- การขยายขอบเขตของสุขภาพแบบองค์รวม

-ใช้ Knowledge and technology

- Evidence Based Practice

-KM

 

APN:  การเพิ่มคุณค่าของการบริการการพยาบาล เนื่องจาก :-

- มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็นพื้นฐาน

- ให้บริการแบบองค์รวม

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย  ผู้ใช้บริการ

- ชำนาญในการใช้เหตุผล การตัดสินใจและทักษะทางคลินิกสูง

- ใช้ผลงานวิจัยเป็นแนวปฏิบัติ

- จัดการบริการสุขภาพหลากหลาย มุ่งผลลัพธ์ของการบริการ

- สร้าง Best Practice สร้างนวตกรรมและระบบ

- สร้างความรู้จากการปฏิบัติ ถอดบทเรียน

สาขาวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาลออกให้

1. การพยาบาลมารดา-ทารก

2. การพยาบาลชุมชน

3. การผดุงครรภ์ (จะให้สอบในปีหน้า)

4. การพยาบาลเด็ก

5. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

- Oncology Nursing

- Critical Care nursing

- Chronic illness 

   Cardio-vascular nursing

   Orthopedic and rehabilitation nursing

   Renal and Replacement therapy

   Metabolic syndrome

   Respiratory

   ect

- Trauma and emergency nursing

7. การพยาบาลผู้สูงอายุ

8. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

9. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (ต้องดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้วย)

10. วิสัญญีพยาบาล (สภาฯจะจัดให้มีการสอบต่อไป)

11. การบริหารการพยาบาล (ไม่ใช่ APN) แต่จะได้วุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการบริหารพยาบาล

จะเห็นว่ามีการเพิ่มสาขามากขึ้น... โดยเฉพาะวิสัญญีพยาบาล ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ

คุณภาพของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ..กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

การสร้างเสริมพลังวิชาชีพ

พยาบาล...

จะมีอำนาจในการชี้นำสังคม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เป็นปากเสียง เพื่อนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดสุขภาพดี

ต้องพัฒนาและใช้พลังอำนาจ

พลังอำนาจส่วนหนึ่ง...มาจากความเชี่ยวชาญ  โดยมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นและส่วนรวม

สภาการพยาบาล...ได้ดำเนินการสอบและมอบวุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง(Advanced Practice Nurses [APN])

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 สาขา รวม 5 รุ่น

โดยในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สอบได้จำนวน 121 คน

ทำให้ปัจจุบัน มีจำนวน APNs ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 474 คน

ท่านอาจารย์วิจิตร ศรีสุพรรณ บอกว่า..

ประเทศไทยต้องการ APNs ประมาณ 10,000 คน แต่มีคนสอบได้ปีละประมาณ 100 คน ดังนั้น 100 ปี จึงจะครบ

ดังนั้นพี่ๆ...จึงอยากเชิญชวนน้องพยาบาลมาช่วยเพิ่มประชากร APNs

เพื่อเป็นกำลังสำคัญ..ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลของเรา...ต่อไปค่ะ

หมายเลขบันทึก: 155898เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2007 20:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 01:37 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (30)

ท่านอาจารย์ ศ. สมจิตร หนุเจริญกุล ได้กล่าวว่า

เส้นทางของ APNs ทุกคน 

เส้นทางที่ควรเดิน คือ

เริ่มจากการเป็น

พยาบาลปฏิบัติการ  - ชำนาญการ -  ชำนาญการพิเศษ -  เชี่ยวชาญ  -  ผู้ทรงคุณวุฒิ

พี่แก้วเขียนดี ได้สาระ  สนุก เลยแวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ

APN เกศนี สาขาเด็ก(มะเร็งค่ะ)

P 

ขอบคุณค่ะที่ชม

พี่ก็เข้าไปอ่านเรื่องเล่าของเกศบ่อยๆค่ะ

ช่วยกันบอกเล่างานที่ทำ

อย่างน้อยน้องพยาบาลจะได้อยากเข้ามาเพิ่มประชากร APNs ให้เร็วขึ้น จะได้ไม่ต้องรอถึง 100 ปีค่ะ

อาจารย์สมจิต หนุเจริญกุล ฝากเพิ่มเติมว่า

APNs... ควรเข้าเป็นสมาชิกชมรมย่อยของตนด้วย เช่น ชมรมผู้ป่วยมะเร็ง ชมรมพยาบาลโรคหัวใจฯลฯ ด้วย

ให้คนเห็นว่า ถ้ามี APNs..ในองค์กร  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่เรารับผิดชอบได้

การดูแลควร..move จาก Case study เป็น randomize control study

APNs ต้องเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ลุกขึ้นพูดด้วยตนเอง  ต้องเข้มแข็ง

เราเป็น APNs  เราเป็นผู้นำแล้ว

สภาฯ มีหน้าที่ Facilitateให้

เก็บตก..ให้เพิ่มเติมนะคะ

ข้อตกลงเบื้องต้นของ APNs

APNs สามารถให้บริการที่ได้คุณภาพและประหยัดค่าใช้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม

ความหมายและมาตรฐานของ APNs ที่เป็นแกนกลางมีความสำคัญ

มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม

Outcome ดี

ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

ผู้บริหารใช้ APNs ให้ได้เต็มศักยภาพ

 

 

พี่ขา APNs  ดีอย่างไร

 สวัสดีค่ะน้องเอ๋

น้องถามว่า APNs ดีอย่างไร

ทำให้พี่ได้คิดเพื่อที่จะอธิบาย ขอบคุณค่ะที่ทำให้พี่ฉุกคิดตามคำถามของน้อง..

พี่ขอบอกว่า...

การมี APNs จะทำให้ระบบการดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สามารถลด Cost ลงได้ ทำให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลสั้นลง จากการที่ APNs วางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบ

เนื่องจาก การจะเป็น APNs ได้ต้องมีสมรรถนะเพียงพอ ผ่านการสอบจากสภาฯ และได้รับวุฒิบัตรมาแล้ว

ถ้าสนใจลองอ่าน ดูนะคะ

ถ้ามี APNs..ในองค์กร  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่เรารับผิดชอบได้

น่าสนใจคับ  เอาไว้เรียนจบแล้วจะลองสอบดูนะครับ

แต่เกรงว่ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพยาบาล และนโยบายสุขภาพ จะไม่พอให้สอบ เพราะที่ออสไม่ได้มีวิชาพวกนี้สอนไว้เลย  (อย่างที่เคยอภิปรายกับคราวที่แล้ว ว่าคนที่เรียนพยาบาลจากออสเตรเลียและอังกฤษ อาจจะด้อยในเรืองรายวิชาที่เกียวข้องกับ APN)

อย่างนี้ผมควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ 

 

สวัสดีค่ะคุณ Recovery

คนที่ยังไม่เรียนวิชา APN จะต้องเรียนเพิ่ม 15 หน่วยค่ะ

ที่ รพ ศรีนครินทร์กำลังวางแผนจัด Course มาเรียนเพิ่มเติมค่ะ

จัดเมื่อไหร่จะแจ้งข่าวนะคะ

จบโท ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย เมื่อไหร่จะมีAPN สาขานี้

จบโท ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย สอบ APN ในสาขาเวชปฏิบัติชุมชนครับ

ตอนนี้ทำวิทยานิพนธ์อยู่ เรียน จบแล้ว อยากเป็น apn มั่ง แต่pop ที่ทำอยู่ยังไม่ชัดเจน

ชื่นชมคุณแก้วจัง นับถือ

คุณไม่แสดงตน

ทุกคนเก่งได้ค่ะ ลองหา Pop ที่โดนใจเราสิคะ เราจะมีความสุขที่จะทำ แล้วเราจะทำได้ดีค่ะ

พี่ครับ

ผมอยากทราบว่าตอนนี้ APN สาขาเวชฯชุมชนมีกี่คนแล้ว

คุณเวหา เกษมสุข

พี่ไม่ทราบว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่มีข้อมูลปี 2551

คนที่ได้รับรับวุฒิบัตรแสดงความรู้  ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ในสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2551  ได้แก่

1. สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 5 คน

2. สาขาการผดุงครรภ์  -

3. สาขาการพยาบาลเด็ก 12 คน

4. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ 90 คน

5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 7 คน

6. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32 คน

7. สาขาการพยาบาลชุมชน 20 คน

8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 43 คน

9. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการติดเชื้อ 17 คน

10.สาขการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 9 คน

 

รุ่น 6  รวม 235 คน รับวุฒิบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2551

 

รุ่น 1-5                       จำนวน         474 คน

 

รวมAPN รุ่น 1-6        จำนวน        709 คน

มาส่งข้าวเช้าครับพี่แก้ว ^^

พักอ่ำก่อนนะครับ ค่อยไปทำงาน อิอิ

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

เอาดอกไม้มาฝากพยาบาลคนเก่ง APN ทุกท่าน

 

 

น้องแดง

ขอบคุณดอกไม้สวยที่ส่งมาบ่อยๆนะคะ สดชื่นจัง

ดีใจคะ ที่ได้เข้ามาศึกษา APn ชื่นชมทุกคนเลยคะ

สวัสดีค่ะ ขอชื่นชมในความสามารถและความมีน้ำใจตอบทุกข้อคำถามของพี่อุบล หนูก็มีเรื่องขอความคิดเห็นจากพี่อุบลอีกคนค่ะ คือ ถ้าทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะเป็น APN เพราะเริ่มตั้งแต่ สมรรถนะด้านความชำนาญทางคลินิก หรือมีกลุ่มผู้ป่วยของตนเองก็ยากแล้ว ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่อุบลด้วยค่ะ

คุณจริงใจ

อาจารย์พยาบาล ก็ควรจะมีกลุ่มผู้ป่วยที่ตนสนใจและเชี่ยวชาญ ดังนั้นจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับนักศึกษา เหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะไม่เคยทิ้งคลินิก จะต้องออกตรวจคนไข้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

อาจารย์พยาบาลจะต้องมีชั่วโมงดูแลคนไข้เช่นกัน

ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็น APN ด้วย จึงจะสอนได้ค่ะ

ขอแสดงความชื่นชมพี่แก้วค่ะว่าเก่งจริงๆ

จบโทสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์จะสอบเป็น APN ได้อย่างไรบ้างคะ

สวัสดีคะพี่แก้วและพี่ๆพยาบาลAPN ท่าน

ตอนนี้นู๋เป็นนักศึกษาพยาบาลปีสี่แล้วคะ

และนู๋เรียนได้เรียนวิชาสัมมนาและจะต้องได้จัดการสัมมนาเรื่องนี้ในชั้นเรียน

นู๋จึงอยากทราบข้อมูลของ APN ให้มากกว่านี้

พี่แก้วพอจะมีอะไรแนะนำนู๋บ้างไหมคะ

(ในอนาคตนู๋ก็อยากเป็น APN จังเลยคะ)

คุณ นรพ

ลองตามอ่านบทความที่พี่เขียนทั้งหมดในนี้

น่าจะเข้าใจดีขึ้นนะคะ

อยากรู้จักคุณ

อยากรู้จักคุณมากจากคนที่น่าสงสาร วสันต์ หน่อย สูญพ้นไร้ โทร..083 6708266

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท