จากการที่..ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมยินดีกับน้อง APN รุ่นที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2550

         APN รุ่น 5 จำนวน 121 คน

 

           ศ. สมจิตร หนุเจริญกุล

ท่านอาจารย์ ศ. สมจิต หนุเจริญกุล ประธานอำนวยการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ของสภาการพยาบาล

ได้กล่าวถึง..

อนาคตของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง..ในประเทศไทยว่า

- ต้องตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

- ตำแหน่งต้องสอดคล้องกับระบบขององค์กร/มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข

- ตอบสนองต่อแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

- มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน

- ขยายขอบเขตการปฏิบัติ

- การขยายขอบเขตของสุขภาพแบบองค์รวม

-ใช้ Knowledge and technology

- Evidence Based Practice

-KM

 

APN:  การเพิ่มคุณค่าของการบริการการพยาบาล เนื่องจาก :-

- มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็นพื้นฐาน

- ให้บริการแบบองค์รวม

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย  ผู้ใช้บริการ

- ชำนาญในการใช้เหตุผล การตัดสินใจและทักษะทางคลินิกสูง

- ใช้ผลงานวิจัยเป็นแนวปฏิบัติ

- จัดการบริการสุขภาพหลากหลาย มุ่งผลลัพธ์ของการบริการ

- สร้าง Best Practice สร้างนวตกรรมและระบบ

- สร้างความรู้จากการปฏิบัติ ถอดบทเรียน

สาขาวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาลออกให้

1. การพยาบาลมารดา-ทารก

2. การพยาบาลชุมชน

3. การผดุงครรภ์ (จะให้สอบในปีหน้า)

4. การพยาบาลเด็ก

5. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

- Oncology Nursing

- Critical Care nursing

- Chronic illness 

   Cardio-vascular nursing

   Orthopedic and rehabilitation nursing

   Renal and Replacement therapy

   Metabolic syndrome

   Respiratory

   ect

- Trauma and emergency nursing

7. การพยาบาลผู้สูงอายุ

8. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

9. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (ต้องดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้วย)

10. วิสัญญีพยาบาล (สภาฯจะจัดให้มีการสอบต่อไป)

11. การบริหารการพยาบาล (ไม่ใช่ APN) แต่จะได้วุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการบริหารพยาบาล

จะเห็นว่ามีการเพิ่มสาขามากขึ้น... โดยเฉพาะวิสัญญีพยาบาล ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ

คุณภาพของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ..กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

การสร้างเสริมพลังวิชาชีพ

พยาบาล...

จะมีอำนาจในการชี้นำสังคม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เป็นปากเสียง เพื่อนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดสุขภาพดี

ต้องพัฒนาและใช้พลังอำนาจ

พลังอำนาจส่วนหนึ่ง...มาจากความเชี่ยวชาญ  โดยมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นและส่วนรวม

สภาการพยาบาล...ได้ดำเนินการสอบและมอบวุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง(Advanced Practice Nurses [APN])

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 สาขา รวม 5 รุ่น

โดยในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สอบได้จำนวน 121 คน

ทำให้ปัจจุบัน มีจำนวน APNs ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 474 คน

ท่านอาจารย์วิจิตร ศรีสุพรรณ บอกว่า..

ประเทศไทยต้องการ APNs ประมาณ 10,000 คน แต่มีคนสอบได้ปีละประมาณ 100 คน ดังนั้น 100 ปี จึงจะครบ

ดังนั้นพี่ๆ...จึงอยากเชิญชวนน้องพยาบาลมาช่วยเพิ่มประชากร APNs

เพื่อเป็นกำลังสำคัญ..ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลของเรา...ต่อไปค่ะ