เมื่อเราทำงานในขบวนการพัฒนาคุณภาพ ใช่ว่าเฉพาะในงานอุตสาหกรรมหรืองานการให้บริการสุขภาพ ทุกครั้งเรามักได้ยินคำว่า ทีมคร่อมสายงาน ในงานคุณภาพก็มีมาก เช่น ทีมดูแลผู้ป่วย หรือ PCT

          แล้วคำว่า"ทีมคร่อมสายงาน" หรือ "ทีมข้ามสายงาน"คืออะไร?

ความหมายก็มี 3 ประเด็น

1. กลุ่มของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน  โดยทุกคนจะทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงร่วมกัน ร่วมทำงานเป็นทีม เพื่อประสานงานที่ดีขึ้น

2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถแตกต่าง แต่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน และมีผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ขององค์กร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3. กลุ่มบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีความรู้และทักษะหลากหลายมารวมตัวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  ประโยชน์ที่ได้ชัดคือ

- เป็นการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่หลายแผนกขององค์กร

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและข้ามโยงหลายแผนก

- ประสานงานกิจกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายแผนก

- โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะหลากหลายท้งแนวกว้างและลึก

    จะเห็นได้ว่าการทำงาน ในองค์กร เราจะสำเร็จหรือไม่นั้น ต้องมีการประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลในหลายหน่วยงาน เพราะในการทำงานเราต้องมีการทำงานเป็นทีม เราไม่เคยทำงานคนเดียวได้เลย