The Toyota Way (7)

The Toyota Way (7)

14 Toyota Way Principles (ต่อ)

Section IV : การแก้ปัญหาระดับรากฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   เป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ขององค์กร

หลักการข้อที่ 12   ออกไปดูให้เห็นและเข้าใจสถานการณ์ด้วยตนเอง
 - แก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการโดยออกไปดูถึงที่   ให้ได้เห็นของจริง   เห็นข้อมูลด้วยตนเอง   ไม่ใช่คิดเดาเอาเองตามที่ผู้อื่นหรือจอคอมพิวเตอร์บอก
 - คิดและพูดตามข้อมูลที่ตรวจสอบด้วยตนเอง
 - ผู้บริหารระดับสูงก็ควรไปดูการทำงานด้วยตนเอง   เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้ง

หลักการข้อที่ 13   ตัดสินใจช้า ๆ โดยมีฉันทามติ   พิจารณาทางเลือกให้รอบด้าน   ดำเนินการตามที่ได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
 - อย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งและดุ่มเดินไปก่อนที่จะได้พิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบ   แต่เมื่อได้เลือกทางเดินแล้ว   จงรีบเดินแต่เดินอย่างระมัดระวัง
 - จงปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางแก้ร่วมกันกับทุกคนที่มีส่วนได้รับผล   จงรวบรวมความคิดและสร้างความเห็นพ้องในระหว่างการดำเนินงาน   กระบวนการสู่ฉันทามติแม้จะใช้เวลา   แต่จะช่วยขยายมุมมองสู่การแก้ปัญหา   เมื่อตัดสินใจร่วมกันแล้ว   จงดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 
หลักการข้อที่ 14   พัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้   ผ่านการไตร่ตรองอย่างไม่หยุดยั้งและผ่าน CI
 - เมื่อมีกระบวนการที่ชัดเจนแล้ว   จงใช้ CI ค้นหาต้นเหตุระดับรากฐานของความด้อยประสิทธิภาพและดำเนินการแก้ไข
 - จงออกแบบกระบวนการที่เกือบไม่ต้องมีสต็อกของเลย   ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเห็นเวลาและทรัพยากรที่สูญเปล่าได้อย่างชัดเจน   เมื่อความสูญเปล่าปรากฎออกมา   ส่งเสริมให้พนักงานใช้ CI กำจัดความสูญเปล่านั้น
 - ปกป้องฐานความรู้ขององค์กรโดยการพัฒนาความมั่นคงของพนักงาน   การเลื่อนตำแหน่งช้า ๆ และระบบสืบทอดงานที่ระมัดระวัง
 - เรียนรู้โดยสร้างมาตรฐานจากผลสำเร็จ   ไม่ reinvent the wheel เมื่อมีโครงการใหม่หรือผู้จัดการคนใหม่

หมายเหตุ
(1) ผมไม่ได้แปลมาอย่างตรงตัวนะครับ   บางส่วนถึงกับตีความและใช้ถ้อยคำที่ต่างออกไปจากต้นฉบับของหนังสือ
(2) โปรดสังเกตความประณีตของ TTW ทั้ง 14 ข้อ
(3) โปรดสังเกตสไตล์ตัดสินใจช้าแต่ปฏิบัติเร็ว

The Toyota Way (1)

The Toyota Way (2)

The Toyota Way (3)

The Toyota Way (4)

The Toyota Way (5)

The Toyota Way (6)

วิจารณ์  พานิช
 7 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)