23      ธันวาคม  2550

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   เชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้งกันด้วยค่ะ

276-9067

 หลักฐานในการเลือกตั้ง

1.     บัตรประจำตัวประชาชน

2.   บัตรประจำตัว หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  ขั้นตอนในการเลือกตั้ง         

        

1.       ตรวจสอบรายชื่อ

2.       ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีผู้มีรายชื่อ

3.       รับบัตรเลือกตั้ง  สองใบ  ลงลายมือชื่อด้านบนขวาของต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสอง แบบ  รับบัตรสองใบ

4.       นำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลง คะแนน   กากบาทในช่องทำเครื่องหมาย  ในบัตรเลือกตั้ง   ส.ส.    แบบแบ่งเขต   และ  ส.ส.    แบบสัดส่วน 

5.      หย่อนบัตรด้วยตัวเอง 

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง    180px-thailand_electoral_areas_2007    Ballo

บัตรเลือกตั้งแบบสัดส่วน (เลือกพรรค) 
 สีจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มจังหวัดทั้งแปดกลุ่ม    เริ่มจาก    สีเขียวอ่อน     เขียวเข้ม    ฟ้า     น้ำเงิน     น้ำตาล    ม่วง   แดง     ชมพู    ตามลำดับค่ะ

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ    3   ประการ ดังนี้            

1.    สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.   ส.ว.    สมาชิกสภา    ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   และสิทธิได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น    ส.ว. 
 2.   สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
           

 3.   สิทธิในในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง   ส.ส.   และ   ส.ว.            

การเสียสิทธิ   3   ประการนี้   จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.  ,   ส.ว.  ,   สมาชิกสภาท้องถิ่น    หรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป 

ดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่บันทึกของ   พี่ศศินันท์     และ  บันทึกนี้ค่ะ

อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะ