สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 2 )

สำหรับในประเทศไทย
   ประมาณ พ.ศ. 2480 ปลูกเป็นไม้ประดับที่สถานีทดลองยางคอหงส์  จังหวัดสงขลา
   พ.ศ. 2511  เริ่มส่งเสริมการปลูกในลักษณะที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสตูล   พื้นที่ประมาณ สองหมื่นไร่    และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่   พื้นที่ประมาณ  16,000 ไร่  โดยพันธุ์ปาล์มที่ภาครัฐและภาคเอกชนใช้ปลูกเป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเทเนอรา ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียทั้งหมด
   พ.ศ. 2529  ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยว  374,881 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  1.85  ตันต่อไร่
   พ.ศ. 2530  ประเทศมาเลเซียออกกฎหมายห้ามนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มเข้าประเทศไทย 
   พ.ศ. 2531-2539 เกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ปลอม  หรือพันธุ์ที่เก็บเมล็ดจากโคนต้นมาจำหน่ายให้เกษตรกรปลูกอย่างมาก
   พ.ศ. 2540 หน่วยงานรัฐเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้เองในประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตร    ออกพันธุ์แนะนำ 1  พันธุ์ คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 1นอกจากหน่วยงานของภาครัฐแล้วบริษัทเอกชน 3 บริษัท สามารถผลิตพันธุ์ลูกผสมได้เองในประเทศ คือ บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด  บริษัทเปา-รงค์  ออยด์ปาล์ม จำกัด และบริษัทอุติพันธุ์พืช   แต่ในระยะนี้ยังมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เนื่องจากการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยว
1,097,000 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  2.44  ตันต่อไร่
    พ.ศ. 2542 ไทยเริ่มส่งออกน้ำมันปาล์มโดยไม่มีการนำเข้าเป็นครั้งแรกโดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,245,863 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  2.82  ตันต่อไร่ 
   พ.ศ. 2544  กรมวิชาการเกษตร ออกพันธุ์แนะนำ  2  พันธุ์ คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  2  และพันธุ์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  3
   พ.ศ. 2546 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,745,000 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  2.81  ตันต่อไร่
   พ.ศ. 2547 รัฐบาลประกาศขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ได้ 10 ล้านไร่ภายใน  25 ปี โดยเกษตรกรขาดแคลนกล้าปาล์มพันธุ์ดีมากในปีนี้ คาดว่าเฉพาะปี 2547 มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า  150,000  ไร่   และมีพื้นที่เก็บเกี่ยว  1,800,000  ไร่   ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  2.90  ตันต่อไร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)