The Toyota Way (6)

The Toyota Way (6)

14 Toyota Way Principles (ต่อ)

Section III : เพิ่มคุณค่าและมูลค่า (value) ให้แก่องค์กรโดยการพัฒนาคนและพัฒนาพันธมิตร

หลักการข้อที่ 9   พัฒนาผู้นำที่เข้าใจงานอย่างถ้วนทั่ว,  เชื่อและปฏิบัติตามปรัชญา,  และถ่ายทอดปรัชญาและงานแก่ผู้อื่น
         - สร้างผู้นำจากภายใน   หลีกเลี่ยงการซื้อตัวมาจากภายนอก
         - ผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในด้านปรัชญาและวิธีดำเนินธุรกิจ   ไม่ใช่แค่มีความสามารถในการทำให้งานสำเร็จและมีทักษะด้านคน
         - ผู้นำต้องเข้าใจงานประจำวันในรายละเอียด   เพื่อให้สามารถเป็นครูด้านปรัชญาขององค์กรได้ดีที่สุด

หลักการข้อที่ 10   พัฒนาบุคคลและทีมที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษในการสืบต่อปรัชญาขององค์กร
         - สร้างวัฒนธรรมที่ชัดเจนมั่นคงภายใต้ความเชื่อและคุณค่าร่วมกันอย่างกว้างขวางภายในองค์กร   และดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปี
         - ฝึกฝนบุคคลและทีมงานที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษให้ทำงานภายใต้ปรัชญาองค์กรและเกิดผลงานที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ   จงทำงานหนักในการปลูกฝังวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
         - ใชัทีมข้ามสายงาน (cross - functional team) เพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพ  และเพิ่ม flow โดยการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคยาก ๆ  การเอื้ออำนาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานใช้เครื่องมือขององค์กรในการพัฒนาองค์กร
 - ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง   ในการสอนพนักงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน   การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้

หลักการข้อที่ 11   เคารพเครือข่ายของพันธมิตรและผู้ส่งวัตถุดิบโดยท้าทายและช่วยเหลือให้เขาพัฒนา
 - เคารพพันธมิตรและผู้ส่งวัตถุดิบเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวขยาย
 - ท้าทายพันธมิตรธุรกิจให้เติบโตและพัฒนา   การทำเช่นนี้แสดงว่าท่านให้คุณค่าแก่เขา   จงกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและช่วยเหลือภาคีให้บรรลุเป้าหมายนั้น

The Toyota Way (1)

The Toyota Way (2)

The Toyota Way (3)

The Toyota Way (4)

The Toyota Way (5)

วิจารณ์  พานิช
 7 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)