เรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริก (ต่อ)

      บันทึกนี้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้  ตั้งใจว่าพอดูแดจังกึมจบจะไปที่ร้านอินเตอร์เน็ต  จัดการนำบันทึกมาใส่ไว้ใน Blog ให้เรียบร้อย  แต่พอเอาเข้าจริงๆ  กลับเข้ามาในระบบไม่ได้  พยายามอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจนกระทั่งร้านปิด  (ไม่รู้เป็นยังไง  ช่วงนี้เข้ามาในระบบยากจังเลยค่ะ)  เนื้อหาก็ต่อเนื่องมาจากครั้งก่อน  ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่พริก  มีเนื้อหาโดยสรุป  คือ

       การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่พริกนั้น  จากการศึกษาเอกสารทำให้ได้ทราบว่าหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นการดำเนินรอยตาม
            1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            2.แนวนโยบายของรัฐบาล
            3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
            4.แผนพัฒนาจังหวัด
         ดังนั้น  ในวันนี้ผู้วิจัยจะขอสรุปใจความสำคัญของนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่พริก

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่9  ซึ่งเป็นแผนที่มีการนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงชีวิต  ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเน้นเรื่องความพอประมาณ  นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ  ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้การพัฒนามีคุณภาพดีขึ้น  โดยมีสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน 3 เรื่อง  คือ
            1.การแก้ไขปัญหาความยากจน
            2.สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
            3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อช่วยสร้างรายได้ของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
            การพัฒนาตามแนวนโยบายนี้นั้น  รัฐบาลได้ลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศจนก่อให้เกิดการผลิตสินค้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกในปริมาณมาก
            แนวคิดและการพัฒนาดังกล่าว  จึงเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการ  เป็นการพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามขั้นตอนตั้งแต่การร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบ


            แนวนโยบายของรัฐบาล
            เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับแนวนโยบายของรับบาลที่มีการเปลี่ยนแปลง  และเพื่อให้ทันเหตุการณ์   ลดความยากจน  นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้  ลดค่าใช้จ่ายให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายนำไปสู่การพอมีพอกิน  สำหรับนโยบายของการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐบาลได้กำหนดไว้ดังนี้
            1.นโยบายเร่งด่วน
            2.นโยบายเศรษฐกิจ
            3.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            4.นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
            5.นโยบายการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม


            แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
            กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  (กลุ่มล้านนา)
            เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน
วิสัยทัศน์ : ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถิ่นที่
เป้าประสงค์
·       เป็นภูมิภาคที่แต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถเป็นฐานเกื้อกูลและเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันได้
·       เป็นฐานและประตูด้านการค้า  โครงข่ายโทรคมนาคม  เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC)
·       โดดเด่นใน 3 สาขา  คือ  บริการการท่องเที่ยว  หัตถกรรมที่ปราศจากมลพิษ  และเกษตรปลอดภัย
·       เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์  และการค้าต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา
·       สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
           -พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC)
           -พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศ       เพื่อนบ้าน
           -สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้  มุ่งสู่ Knowledge Based Economy
·       เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม
           -สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศระดับนานาชาติ  สำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market)  โดยการนำวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราว  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
           -สร้างองค์กรความรู้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           -สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วงโซ่การผลิตและการตลาด
·       สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน
           -สร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างฐานเศรษฐกิจพื้นบ้าน  สืบสานสู่สากล
           -ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟื้นฟูและบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน        

·       ·       ·       ·       ·       ·       ·      

           -สร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
แผนงานโครงการสำคัญ
·       สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
           -โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
           -โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)
           -โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางบก  ทางน้ำ
           -โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (ICT City E-Provincc Software)
           -โครงการ Thai Lanna Spa City และบริการด้านการแพทย์  เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  เอเชียใต้ (BIMSTEC)  และนานาชาติ
·       เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม
           -โครงการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและการกระจายสินค้า SMEs ภาคเหนือ
           -โครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสินค้าหัตถกรรม (Craff Design Service Center)
           -โครงการสร้างแนวโน้มแฟชั่นรูปแบบหัตถกรรมล้านนา (Lanna Style)
           -โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  โดยใช้บัตรเดียวเที่ยวล้านนา
           -โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่ม 5 เชียง (เชียงใหม่  เชียงราย  เชียงตุง  เชียงรุ่ง  เชียงทอง)
·       สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน
           -โครงการพัฒนาการเกษตรโดยใช้แนวทางเกษตรปลอดภัย
           -โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำยม  และลุ่มน้ำสาขา
           -โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง  ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำและส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)