Tom Peter  ผู้เขียนเรื่อง Re-Imagine  ได้แนะนำคุณสมบัติของผู้นำที่มีพรสวรรค์ควรประกอบด้วย

 1. ให้โอกาสแก่ผู้อื่น (มอบอำนาจ)
 2. สอนผู้ตามให้คิดเป็นทำเป็น
 3. มีจินตนาการ
 4. มีวิสัยทัศน์
 5. เข้าใจในกลไกของการเป็นผู้ประกอบการ
 6. ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้
 7. เป็นนักปฏิบัติ
 8. ทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 9. เป็นผู้อดทนและรอคอยความสำเร็จ
 10. เรียนรู้จากการกระทำ
 11. มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเฉพาะตัว
 12. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับด้วย