พรสวรรค์ผู้นำ

Re-Imagine ของ Tom Peter

Tom Peter  ผู้เขียนเรื่อง Re-Imagine  ได้แนะนำคุณสมบัติของผู้นำที่มีพรสวรรค์ควรประกอบด้วย

 1. ให้โอกาสแก่ผู้อื่น (มอบอำนาจ)
 2. สอนผู้ตามให้คิดเป็นทำเป็น
 3. มีจินตนาการ
 4. มีวิสัยทัศน์
 5. เข้าใจในกลไกของการเป็นผู้ประกอบการ
 6. ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้
 7. เป็นนักปฏิบัติ
 8. ทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 9. เป็นผู้อดทนและรอคอยความสำเร็จ
 10. เรียนรู้จากการกระทำ
 11. มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเฉพาะตัว
 12. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้บริหารในทุกๆ ระดับด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)