ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานประเมินผลการปรับโครงสร้างองค์กรภายในของมข.จำนวน 13 หน่วยงาน (ในวันที่ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมคณบดีได้)  พร้อมกับคณบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจำ จึงประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงาน  ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าสมควรเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติมาสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการปรับโครงสร้างองค์กรว่าผลดี  ผลเสีย  และข้อจำกัดประการใดบ้างในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้  หลังจากนั้นจะลงไปเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอาจต้องวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาข้อสรุปให้ชัดเจนขึ้น  ก่อนจะทำรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณบดีโดยเร็วต่อไป  คาดว่าจะเสร็จไม่เกินเดือนเมษายนศกนี้