ผู้บริหารมืออาชีพ

ผู้บริหารมืออาชีพ
บทความเรื่องผู้บริหารมืออาชีพ บทนำ                 นักบริหาร คือ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานมากที่สุดในหน่วยงาน นักบริหารไม่ใช่ใคร ๆ ก็เป็นได้ จนมีนักบริหารบางคนกล่าวว่า  การเป็นนักบริหารนั้นจะว่าเป็นกันง่ายก็ง่าย จะว่าเป็นกันยากก็ไม่ผิด ที่ว่าเป็นง่ายเพราะนักบริหารมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ มีเครื่องมือประกอบอำนาจครบครัน คือ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน และขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้  นักบริหารต้องให้ความสนใจในการปฏิบัติงาน ก็คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) แต่สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ คน เพราะคนมีชีวิตจิตใจ นักบริหารต้องทำงานกับคน กับกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงมนุษย์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ถ้านักบริหารสามารถสัมพันธ์ตนเองได้ดี และสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดี นักบริหารจะประสบความสำเร็จในการทำงาน  การเป็นนักบริหารมิได้อยู่ที่ตัวหัวหน้าหรือนักบริหารโดยการดำรงตำแหน่งแต่อย่างเดียว หากยังมีองค์ประกอบที่สำคัญกว่า คือ การกระทำและผลแห่งการกระทำของนักบริหารหรือหัวหน้าปกครองคนได้โดยสมบูรณ์ ที่จะได้ทั้งผลงาน ความชื่นชมในความสามารถและจงรักภักดีจากผู้ร่วมงานดังคำกล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ว่า      หน่วยงานใดที่เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างสูงให้สันนิษฐานได้เลยว่าหน่วยงานนั้นมีผู้บริหารที่มีคุณภาพ  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหารมืออาชีพคือคนธรรมดาที่ใจเกินธรรมดา เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น ฝืนใจ ข่มใจ กล้าหาญ เหน็ดเหนื่อย และรองรับปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่แบกอยู่บนบ่าคือความรับผิดชอบความสำเร็จและความศรัทธา -         ความรับผิดชอบ  เป็นจิตสำนึกที่ผู้บริหารถือเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีสูงสุด -         ความสำเร็จ คือ เป้าหมายสูงสุดของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาข้อหนึ่งที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน -         ความศรัทธา  พลังแห่งความศรัทธา เป็นเสมือนเครื่องเสริมกำลังใจให้ผู้บริหารมีบารมีแก่กล้า และเป็นกระแสขับเคลื่อนให้งานประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นการเป็นมืออาชีพ หมายถึงการทำงานด้วยความรู้ ความสามารถความตั้งใจจริง และทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุด  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 1.       นักบริหารมืออาชีพต้องมีลักษณะภายในตนที่สามารถปลูกฝังได้หลายประการ เช่น มีวิสัยทัศน์ มีสายตาที่กว้างไกล ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ทำงานมุ่งผลสำเร็จ มากกว่ามุ่งกระบวนการ
  1. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความมีไหวพริบ  ก็ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มืออาชีพ
ทำงานโดยใช้สมองเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลักในการทำงาน Aristotle กล่าวว่า  มนุษย์อยากรู้มาแต่กำเนิด และ  กล่าวว่า  ไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าโง่แล้วขยัน
  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ F.C Haddock ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Power of will  ว่า ศึกษาให้
ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาให้ทราบถึงความหมายของคำว่าแพ้ ศึกษาให้ทราบถึงความสำเร็จคืออะไร เข้าใจจุดอ่อนของตนเอง เข้าใจอำนาจที่ตนมีอยู่ ชั่งเปรียบเทียบอะไรดีเลวอย่างไร ทำความเข้าใจให้ดีก่อนจะเริ่มงานว่าเมื่อลงมือทำแล้วจะทำต่อไปให้ราบรื่นอย่างไร เมื่อรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ แล้วลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้ง
  1. มีความสามารถในการตัดสินเรื่องราว  การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของนัก
บริหาร นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีการตัดสินใจที่ดี รวดเร็จ แม่นยำ ถูกต้อง และจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จะต้องพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางได้และทางเสีย ทุกแง่ทุกมุม จะต้องเป็นคนที่สุขุมรอบคอบ ชั่งใจได้ และการที่จะชั่งใจตัดสินเรื่องราวให้ได้ดีจะต้องบังคับตนเองได้ ข่มอารมณ์ได้
  1. มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้รอบรู้   Laire Brophy ได้กล่าวไว้ในหนังสือ There s Plenty of Room at
the Top  ตอนหนึ่งว่าบุคคลซึ่งไม่เคยลุกเดินจะรักษาสภาพที่ตนเป็นอยู่ได้โดยปลอดภัย แต่ไม่สามารถเผยอตัวขึ้นได้ดีกว่านั้น  คือหยุดอยู่ไม่ยอมไปข้างหน้าก็ต้องถอยหลัง หรือต้องการก้าวก็ต้องเสี่ยงบ้าง เพราะไม่กล้าทำอะไร แล้วก็ย่อมไม่ได้ผลตอบแทน  ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องคิดริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และทำให้สำเร็จ เป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการที่ยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่ดี มีความละเอียดรอบคอบนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม        พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานดำรัสตอบคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายเสื้ออาจารย์ของโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2546  ความตอนหนึ่งว่า เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ ยิ่งก้าวไปไกลเท่าใดยิ่งดี เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้แต่หยุดอยู่ก็หยุดกับที่ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลัง ใครๆ เขาก้าวเลยไปแล้ว เราหยุดก็ต้องล้าหลัง เขาก้าวออกไปทุกทีนี่เองที่เท่ากับถอยหลังไม่ใช่อื่น
  1. เป็นหลักหรือเป็นที่พึ่งได้  เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเป็นไปของมนุษย์  ซึ่งนักบริหารต้องเข้าใจ เช่น
รู้จักอบรมลูกน้อง รู้จักชมเชยลูกน้อง รู้จักให้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักตัวบุคคล รู้จักใช้คน สนใจในความรู้สึกของคนอื่น เป็นต้น
  1. มีความสามารถในการตกลงใจเด็ดขาด  เมื่อชั่งผลได้ผลเสียแล้ว นักบริหารต้องตกลงใจไปว่าจะ
ทำอย่างใด แล้วก็ลงมือทำ
  1. มีความสามารถทำตัวให้กลมกลืนกับสถานที่ เหตุการณ์ รู้เท่าทันสถานการณ์ และรู้จักผ่อนสั้น
ผ่อนยาว  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบด้าน และดำเนินบทบาทได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และเข้าใจความรู้สึกรอบข้าง
  1. ไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง  ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงในอารมณ์ ไม่หวั่นไหว รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก มีจิตระลึกเมอ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม นักบริหารชาวสหรัฐคือ Cleatan และ Meson ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Executive Ability  ว่า บุคคลที่หัวเสียได้ง่าย จู้จี้ หรือพิถีพิถันมากเกินไปหรือวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ย่อมมีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวาพอที่จะอำนวยให้กิจกรรมของหน่วยงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารงานรวมความถึงความเต็มใจ และความสามารถในการที่จะเผชิญกับความรับผิดชอบอย่างไม่สะท้าน มีความสามารถในการที่จะเผชิญกับความจริง และไม้ท้อใจหรือถอยหนีเมื่องานของตนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้
  1. บุคลิกลักษณะดี  นักบริหารมืออาชีพต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ดี มีการสื่อสารที่ดี
มีการกระจายอำนาจ การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถและบุคคล มีการสมาคมที่ดี มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร Lord Kitcher ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าข้าพเจ้าเข้ากับคนอื่นไม่ได้ ข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมโลกกับคนอื่นไม่ได้ การวางตัวให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีเป็นเรื่องสำคัญ เป็นหัวใจของการบริหาร เพราะนักบริหารต้องทำงานกับคน กับกลุ่มคนซึ่งมีชีวิตจิตใจเหมือนนักบริหาร จะทำให้การปกครองบังคับบัญชาราบรื่นทำให้ทุกคนร่วมใจทำงานไปสู่จุดหมายได้ดี
  1. เป็นผู้นำที่ดีในขณะทำงาน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความรู้ ความยุติธรรม ความจงรักภักดี
ความแนบเนียน ความไม่เห็นแก่ตัว   ประธานของสมาคมบริหารของสหรัฐอเมริกาคือ    ได้กล่าวได้ว่า การนำคนและการควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัย ในขณะเดียวกันให้ดำรงความเชื่อถือและเคารพไว้ได้นั้นเป็นงานยากที่สุดในโลก                        โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอเมริกาได้ให้คำจำกัดความของผู้นำ หรือประมุขศิลป์ไว้ว่า ศิลป์ในการบังคับบัญชาให้ลูกน้องปฏิบัติตาม มีความเชื่อมั่น เคารพ และร่วมมืออย่างจริงใจ                        พระเจ้านโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศสได้กล่าวไว้ว่า กรมทหารเลวไม่มี มีแต่เจ้ากรมเลว และอีกตอนหนึ่งของพระเจ้านโปเลียนทรงรับสั่งไว้ว่า ผู้ที่ไปถึงแม่น้ำสินธุนั้นไม่ใช่กองทัพเมซีโดเนีย แต่เป็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชต่างหาก คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร                 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพ เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่ง  สมชาย เทพแสง (  ) ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารมืออาชีพควรมีลักษณะ ดังนี้ 1.        ต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน คนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและยุ่งยากที่สุดเพราะงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยคนและคนเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ร้อยคนก็ร้อยอย่าง ผู้บริหารต้องรู้นิสัยใจคอของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี อย่างที่เรียกว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ต้องครองใจคนให้ได้ คนสำคัญที่ใจ ถ้าเราได้ใจแล้วเราจะได้ทุกอย่าง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษานิสัยใจคอของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร พูดง่ายๆก็คือ จะบริหารใครต้องวิเคราะห์เขาก่อนอันดับแรก 2.        ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างได้ ผู้บริหารต้องขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบ ประพฤติตนเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย ยุติธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  พฤติกรรมของครูสำคัญกว่าการสอนของครู เป็นคำกล่าวของท่านชวน  หลีกภัย 3.        ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ตั้งแต่การเดิน การแต่งกายถูกตามกาลเทศะและเหมาะสมกับสรีระ ตลอดจนการพูดจา มีหลักเกณฑ์ น่าเชื่อถือ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนด้วยความจริงใจ มีอัธยาศัยไม่ตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนไม่แสดงการวางอำนาจหรือดูถูกดูแคลนตำแหน่งหรือฐานะของผู้ใด รวมทั้งรู้จักการวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน มารยาทต่างๆ ต้องคำนึงถึงทุกๆด้าน 4.        ต้องเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก กล้าได้กล้าเสีย รู้จักวางแผนเชิงรุก เพื่อให้คนยอมรับ ศรัทธา ต้องมีความมานะ อดทนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 5.        มีการประชาสัมพันธ์ การทำงานถ้าขาดการประชาสัมพันธ์ งานนั้นก็รู้เพียงไม่กี่คน ดังนั้น จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงเอาจุดเด่นของงานมาตีแผ่เพื่อเป็นการช่วยทำให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น 6.        ผู้บริหารต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องมีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายเสมอหน้า สร้างสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น 7.        ผู้บริหารต้องรู้จักบริหารเวลา เป็นคนตรงเวลา  การบริหารเวลาหรือการตรงต่อเวลา นอกจากเป็นเครื่องชี้วัดการบริหารงานอย่างประสิทธิภาพ ยังถือเป็นเรื่องของมารยาทในสังคมอีกด้วย ผู้บริหารต้องรู้จักรักษาเวลาเท่าชีวิต เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 8.        ผู้บริหารต้องมีความสุขุมรอบคอบ ใจเย็น มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมดังสำนวนดังกฤษที่ว่า     หรือ คม ในฝัก ทำให้คนอื่นไม่สามารถรู้จิตใจเราได้ว่าคิดอะไร ทำอะไร การทำงานที่สุขุมรอบคอบ ทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9.        ผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขัน แก้สถานการณ์ในช่วงที่ตึงเครียดได้ ทำให้คนที่ใกล้ชิดสบายใจ ตลอดจนการทำงานเป็นไปด้วยความสุข ไม่เคร่งเครียด 10.     มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ทำให้เราเป็นผู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความผิดพลาดก็จะน้อยลง 11.     การทำงานต้องยึดหลักการเป็นหลัก รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ นอกจากนี้ควรมีเหตุผลประกอบการชี้แจงได้ 12.     งานที่เกิดขึ้นต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้ ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก 13.     งานที่ทำมีวัตถุประสงค์แน่นอน ชัดเจน สามารถดำเนิน ชัดเจน สามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทางเหมือนหางเสือที่บังคับให้เรือเดินไปอย่างถูกต้องแม่นยำ 14.     งานที่ทำต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และพึงระลึกเสมอว่า งานใดก็ตามที่มีการวางแผนงาน งานนั้นสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง 15.     ต้องมีการกระจายงานอย่างมั่วถึง และให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมุ่งงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 16.     ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทำให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของงาน พร้อมที่จะช่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 17.     ต้องมีความรู้ เรื่องที่ทำงานอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ ไม่ใช่รู้แต่ในตำรา พอถึงการปฏิบัติกลับล้มเหลว 18.     ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเมือง การปกครอง บางครั้งต้องทำเหมือนนักการเมือง เข้ากับคนให้ได้ทุกชนชั้น ตลอดจนลู่ลมบ้าง อย่าแข็งเกินไป 19.     ต้องมีความสามารถด้านสำนวนโวหาร เพราะถ้าเรามีความสามารถในด้านการเขียนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และเกิดความเลื่อมในศรัทธาจากคนอื่น 20.     ต้องมีความสามารถในการหยั่งรู้ คาดการณ์ตรวจสอบและทบทวนสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนบันทึกเหตุการณ์เพื่อนำมาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น และเลือกใช้อย่างเหมาะสม 21.     ต้องมีจิตวิญญาณของนักบริหาร เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู บริหารมีอุดมการณ์และปณิธานที่แน่งแน่ในการแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนหารปฏิรูปสังคม โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ผู้บริหารต้องรักศักดิ์ศรี ในสถาบันและของตนเองและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย ตลอดจนจรรยาบรรณในอาชีพของตน                สุรศักดิ์ ปาเฮ ( ) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพดังนี้ 1.       มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ( ) สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร ( ) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องมีทักษะที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน กำหนดนโยบายและวิธีทำงานที่ชัดเจน 2.       สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ ( ) เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 3.       ไวต่อการรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้น ทั้งในสังคมภายนอกและภายในองค์กรทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งรู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอีกด้วย 4.       ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล ( ) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทั่วถึงทุกระดับขององค์กร หน่วยงาน / สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ) เป็นอย่างดี 5.       ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล ( ) ต้องมีการวางแผนบุคลากร สรรหา คัดเลือก กำหนดระบบการงบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวคิด ทัศนคติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6.       คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงผลประโยชน์ให้ตนเอง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารมืออาชีพ เขียนโดย  นายธีรวัฒน์ กำแพงเพ็ชรTuesday,21 November 2006ผู้บริหารต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 1.       ความหมายลักษณะการเป็นมืออาชีพ หมายถึง การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ความตั้งใจและทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุด มืออาชีพจะมีลักษณะดังนี้ 1)      มีการให้บริหารสังคมไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นนั้นคือ มีความรู้ความชำนาญพิเศษเฉพาะอาชีพนั้นๆ 2)      ใช้วิธีการแห่งปัญญา มืออาชีพทำงานโดยใช้สมองเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลักในการทำงาน 3)      มีอิสระในการดำเนินงาน มืออาชีพมีสิทธิ์จะทำงานของตนเองโดยอิสระ รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมผู้อื่นมากนัก ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก 4)      ผู้ประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาระดับสูงโดยปกติมืออาชีพต้องเรียนนานมักจบปริญญาตรีอย่างต่ำ 5)      มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มืออาชีพต้องรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาชีพของตนอย่างเคร่งครัด 6)      มีความมั่นคง มีสถาบันวิชาชีพ มืออาชีพมักทำงานแล้วได้รายได้ดีมีรายได้สูงมีศักดิ์ศรีในสังคม 2.       คุณลักษณะของการเป็นมืออาชีพ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 1)      ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตรงต่อเวลา 2)      เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความกล้าหาญ รับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด 3)      สุภาพ ตรงต่อเวลา ละเอียดลออ รู้จักแสวงหากัลยาณมิตร 4)      ใช้คุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำอาชีพ 5)      ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 3.       นักบริหารมืออาชีพ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน กิจการต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ลักษณะเด่นของผู้บริหารมืออาชีพมีดังนี้ 1)     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุญลาภ ไชยหล่อ

คำสำคัญ (Tags)#ขยัน

หมายเลขบันทึก: 151880, เขียน: 06 Dec 2007 @ 20:11 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)