การผลิตสื่อการสอนจากดวงตราไปรษณียากร

ใช้แสตมป์ให้คุ้มค่า เสริมปัญญาเยาวชน

               ภาพจากดวงตราไปรษณียากรมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างมากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม  การเมือง  ศาสนา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นภาพที่มีความงดงามทางศิลปะ  เพราะเกิดจากการออกแบบของจิตรกรที่วาดภาพได้เหมือนจริง มีทั้งภาพที่ต้องการสื่อถึงความมีอยู่จริง  เช่น สถานที่  พรรณไม้  วัตถุ

หรือภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้มีสีสันสดใสสวยงามในโอกาสพิเศษต่าง ๆ    การจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต้องมีการวางแผนและออกแบบวิธีการนำมาใช้เช่นเดียวกับสื่อชนิดอื่น

        
  
       ผู้เขียนได้นำภาพจากดวงตราไปรษณียากรมาออกแบบเป็นสื่อหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านของนักเรียน นับตั้งแต่อ่านเพื่อรับความรู้  อ่านจับใจความ  อ่านวิเคราะห์ และอ่านตีความ  โดยใช้วรรณกรรมในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาเป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสื่อ  สื่อที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ชื่อ ใบงานประกอบการสอนภาษาไทยชุด  ดวงตราไปรษณียากรสอนวรรณกรรม                           ภาพจากดวงตราไปรษณียากรที่นำมาใช้นั้น ได้นำมาประกอบในใบงาน โดยให้นักเรียนอ่านวรรณกรรมที่กำหนดให้ แล้วทำกิจกรรมหลายลักษณะตามทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่  การสังเกต  การระบุ 
การสำรวจ  การจำแนกความแตกต่าง  การจัดลำดับ  การรวบรวมข้อมูล
การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู่  การอ้างอิง  การตีความ  การแปลความ  การเชื่อมโยง 
การขยายความ 
การใช้เหตุผล  และการสรุปความ ใบงานที่จัดทำมีทั้งสิ้น  32 ชุด  65   กิจกรรม เช่น ตามรอยสุนทรภู่ไปนมัสการพระพุทธบาท  สายใยของธรรมชาติคือสายใยของชีวิต       แม่ไม้มวยไทยกับนายขนมต้ม   เทพธิดากับคติความเชื่อของคนไทย       แต่งองค์ทรงเครื่องละคร ข้อคิดเมื่อเปิบข้าว      ท่องสุโขทัยไปกับศิลาจารึกหลักที่ ยุทธหัตถีล่วง  4   ศตวรรษ  พระผ่านเกล้า  ราชาศัพท์กับพระพุทธรูป    เรือพระราชพิธี  บุปผาบานในกาพย์เห่เรือ  มัสยานานาพันธุ์ในกาพย์เห่เรือ  เป็นต้น                 
                
ขั้นตอนของการจัดทำและใช้สื่อมีดังนี้
                 
1.       อ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมอย่างละเอียด วิเคราะห์ว่า ข้อความใดควรต้องใช้ ภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ หรือเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น
                
2.       หาภาพประกอบที่สอดคล้องกับเรื่อง จากดวงตราไปรษณียากรที่สะสมไว้ หรือจากคู่มือนักสะสม
                 
3.       ออกแบบใบงานว่าจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงภาพกับเนื้อหาอย่างไร เช่น  เลือกหมายเลขภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  ไปเติมในกาพย์เห่เรือ ตอนกาพย์ชมไม้ให้ถูกต้อง  จัดเรียงลำดับภาพให้สอดคล้องกับบทความเรื่อง สายใยของธรรมชาติคือสายใยของชีวิต   ตีความหมายของข้อความในศิลาจารึก ให้สัมพันธ์กับภาพ   เป็นต้น          
               
4.    เขียนแผนการสอนประกอบการใช้ เพื่อให้สามารถสอนและวัดผลได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชั้น           
                
5.   นำไปใช้สอน ประเมินผล และปรับปรุงสื่อหรือวิธีการใช้ตาม
ข้อค้นพบ
                        
               
การสร้างสื่อ ที่มีการยกเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องในวรรณคดีมาส่วนหนึ่ง 
แล้วใช้ภาพ
ประกอบนั้น เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ไม่ให้มีแต่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว หรือมีภาพประกอบไว้โดยไม่มีกิจกรรมเชื่อมโยง  นอกจากนี้ การแบ่งเนื้อหาเป็นช่วง ๆ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทีละน้อย ไม่เบื่อหรือล้า  กิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ และการคิดสังเคราะห์ตามมา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากเรื่องและภาพที่นำมาจัดกิจกรรม และผลที่อาจตามมาก็คือนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย                
               
ใบงานชุดนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา  2542  ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2533  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544  หนังสือเรียน และวรรณคดีวรรณกรรมบางเรื่องมีการปรับเปลี่ยนใหม่คงเดิมแต่แนวคิดและวิธีการจัดทำ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  ประกอบกับดวงตราไปรษณียากรนับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้น เทคนิคการจัดทำก็ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น  สิ่งพิมพ์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีการตีพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลายรูปแบบ  เช่น  ภาพโปสเตอร์  ข่าวสารดวงตราไปรษณียากร  แผ่นพับ รวมทั้งวารสารดวงตราไปรษณียากร และเว็บไซต์จำหน่ายดวงตราไปรษณียากรทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
                                                          

                                             

 

                                      

     

           

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#การผลิตสื่อการสอน

หมายเลขบันทึก: 148014, เขียน: 20 Nov 2007 @ 21:38 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 22:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ครูส้ม
IP: xxx.149.25.236
เขียนเมื่อ 

สนใจวิชาภาษาไทยเพราะเป็นครูเหมือนกัน

ทิชากร
IP: xxx.172.212.14
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้จากสื่อนี้ค่ะ

IP: xxx.180.75.219
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ