ภาพจากดวงตราไปรษณียากรมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างมากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม  การเมือง  ศาสนา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นภาพที่มีความงดงามทางศิลปะ  เพราะเกิดจากการออกแบบของจิตรกรที่วาดภาพได้เหมือนจริง มีทั้งภาพที่ต้องการสื่อถึงความมีอยู่จริง  เช่น สถานที่  พรรณไม้  วัตถุ

หรือภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้มีสีสันสดใสสวยงามในโอกาสพิเศษต่าง ๆ    การจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต้องมีการวางแผนและออกแบบวิธีการนำมาใช้เช่นเดียวกับสื่อชนิดอื่น

        
  
       ผู้เขียนได้นำภาพจากดวงตราไปรษณียากรมาออกแบบเป็นสื่อหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านของนักเรียน นับตั้งแต่อ่านเพื่อรับความรู้  อ่านจับใจความ  อ่านวิเคราะห์ และอ่านตีความ  โดยใช้วรรณกรรมในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาเป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสื่อ  สื่อที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ชื่อ ใบงานประกอบการสอนภาษาไทยชุด  ดวงตราไปรษณียากรสอนวรรณกรรม                         ภาพจากดวงตราไปรษณียากรที่นำมาใช้นั้น ได้นำมาประกอบในใบงาน โดยให้นักเรียนอ่านวรรณกรรมที่กำหนดให้ แล้วทำกิจกรรมหลายลักษณะตามทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่  การสังเกต  การระบุ 
การสำรวจ  การจำแนกความแตกต่าง  การจัดลำดับ  การรวบรวมข้อมูล
การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู่  การอ้างอิง  การตีความ  การแปลความ  การเชื่อมโยง 
การขยายความ 
การใช้เหตุผล  และการสรุปความ ใบงานที่จัดทำมีทั้งสิ้น  32 ชุด  65  กิจกรรม เช่น ตามรอยสุนทรภู่ไปนมัสการพระพุทธบาท  สายใยของธรรมชาติคือสายใยของชีวิต       แม่ไม้มวยไทยกับนายขนมต้ม   เทพธิดากับคติความเชื่อของคนไทย      แต่งองค์ทรงเครื่องละครข้อคิดเมื่อเปิบข้าว      ท่องสุโขทัยไปกับศิลาจารึกหลักที่ ยุทธหัตถีล่วง  4  ศตวรรษ  พระผ่านเกล้า  ราชาศัพท์กับพระพุทธรูป   เรือพระราชพิธี  บุปผาบานในกาพย์เห่เรือ  มัสยานานาพันธุ์ในกาพย์เห่เรือ  เป็นต้น                 
                
ขั้นตอนของการจัดทำและใช้สื่อมีดังนี้
                 
1.       อ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมอย่างละเอียด วิเคราะห์ว่า ข้อความใดควรต้องใช้ภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ หรือเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น
                
2.       หาภาพประกอบที่สอดคล้องกับเรื่อง จากดวงตราไปรษณียากรที่สะสมไว้หรือจากคู่มือนักสะสม
                 
3.       ออกแบบใบงานว่าจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงภาพกับเนื้อหาอย่างไร เช่น  เลือกหมายเลขภาพดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  ไปเติมในกาพย์เห่เรือ ตอนกาพย์ชมไม้ให้ถูกต้อง  จัดเรียงลำดับภาพให้สอดคล้องกับบทความเรื่อง สายใยของธรรมชาติคือสายใยของชีวิต  ตีความหมายของข้อความในศิลาจารึกให้สัมพันธ์กับภาพ  เป็นต้น         
               
4.    เขียนแผนการสอนประกอบการใช้ เพื่อให้สามารถสอนและวัดผลได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชั้น           
                
5.   นำไปใช้สอน ประเมินผล และปรับปรุงสื่อหรือวิธีการใช้ตาม
ข้อค้นพบ
                        
               
การสร้างสื่อ ที่มีการยกเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องในวรรณคดีมาส่วนหนึ่ง 
แล้วใช้ภาพ
ประกอบนั้น เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ไม่ให้มีแต่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว หรือมีภาพประกอบไว้โดยไม่มีกิจกรรมเชื่อมโยง  นอกจากนี้ การแบ่งเนื้อหาเป็นช่วง ๆ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทีละน้อย ไม่เบื่อหรือล้า  กิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ และการคิดสังเคราะห์ตามมา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากเรื่องและภาพที่นำมาจัดกิจกรรม และผลที่อาจตามมาก็คือนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย                
               
ใบงานชุดนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นตั้งแต่ ปีการศึกษา  2542  ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2533  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544  หนังสือเรียน และวรรณคดีวรรณกรรมบางเรื่องมีการปรับเปลี่ยนใหม่คงเดิมแต่แนวคิดและวิธีการจัดทำ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  ประกอบกับดวงตราไปรษณียากรนับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้น เทคนิคการจัดทำก็ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น  สิ่งพิมพ์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีการตีพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลายรูปแบบ  เช่น  ภาพโปสเตอร์  ข่าวสารดวงตราไปรษณียากร  แผ่นพับ รวมทั้งวารสารดวงตราไปรษณียากร และเว็บไซต์จำหน่ายดวงตราไปรษณียากรทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง