The Toyota Way (3)

The Toyota Way (3)

The Toyota Production System (TPS)

- เป็นองค์ประกอบหนึ่งในสองอย่างของ "DNA" ของโตโยต้า
- นำไปสู่ operational excellence
- ประกอบด้วยเครื่องมือ (tools) และวิธีการ (methods) ที่หลากหลายได้แก่
          - just - in - time
          - kaizen
          - one - piece flow
          - jidoka
          - heijunka
- นำไปสู่ "pull" system Lean Manufacturing Revolution
- อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์และแรงจูงใจของมนุษย์
- สร้างภาวะผู้นำ,  ทีม,  และวัฒนธรรม   ในการพัฒนากลยุทธไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับ supplier (และลูกค้า) และไปสู่การดำรงความเป็น Learning Organization
- มีความประณีต  ลุ่มลึก  ในการใช้ความคิดร่วมกัน
- ศึกษาขั้นตอนตั้งแต่ได้รับ order จากลูกค้า   ไปสู่ขั้นตอนการผลิตการส่งสินค้า   และการได้รับเงิน   และดำเนินการลดเวลาทุกขั้นตอนโดยลด "non-value added wastes"
- TPS ไม่ใช่เป็เพียงชุดเครื่องมือ   แต่เป็นระบบการผลิตที่ซับซ้อนที่มีหลากหลายองค์ประกอบ (parts) และองค์ประกอบเหล่านั้นประกอบกันเข้าเป็นองค์รวม (whole)
- TPS คือการประยุกต์ใช้ The Toyota Way
- ในเบื้องต้น TPS เน้นที่โรงงานผลิต   แต่จริง ๆ แล้วกว้างกว่านั้น   คือรวมงานด้านวิศวกรรมและบริการหลังการขายด้วย

The Toyota Way (1)

The Toyota Way (2)

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)