เด็กไทยสติปัญญาต่ำลง

สติปัญญาเด็กไทย การขาดสารไอโอดีน/ปัญหาเดิมที่กลับมาใหม่
            เด็กไทยสติปัญญาต่ำลง ถูกนำเสนอผ่านงานวิจัย ก็เกิดข้อโต้แย้งถึงความถูกต้องทางวิชาการ ขาดการดูเนื้อหาของเรื่องที่พูดกัน  และยิ่งในช่วงนี้ท่านนายกของเราให้ความสำคัญ หลังจากละเลยปัญหาสังคมมานาน ก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายราชการต้องรีบสนองนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  จากข้อมูล การขาดไอโอดีน เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ IQ ต่ำลง  การสำรวจของกองโภชนาการ ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงวัยเจริญพันธุ์มีค่าต่ำกว่ามาตราฐาน  ประมาณ ๕๐% และจากข้อมูลการเจาะเลือด TSH ในเด็กแรกเกิดก็บ่งว่าเด็กขาดสารไอโอดีน มากเช่นกัน จากการสอบสาวราวเรื่องการขาดไอโอดีน เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินมากกว่า ๓๐ ปี การใส่สารไอโอดีนในเกลือ ในน้ำดื่ม การให้ยาเม็ดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์  มีการดำเนินงานลดลงหลังจากมีนโยบาย ๓๐ บาท งบประมาณของกรมอนามัยก็ลดลง  การสร้างนโยบายหนึ่งเกิดขึ้น   ย่อมส่งผลนโยบายเดิม การขาดการติดตามประเมินผลกระทบ จะทำให้ประเทศเสียหายจากการที่เด็กของเรารุ่นต่อไปจะสูญเสียสติปัญญา จากการขาดไอโอดีน ยังไม่นับสารอาหารอื่น เหล็ก วิตามินเอ  ปัจจัยในการเลี้ยงดูใกล้ชิด การเล่น การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
            ในประเด็นที่ควรทำต่อไป การสร้างข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่ GIS ของIQ ที่จะสะท้อนปัญหาให้ท้องถิ่นหรือชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม แทนที่จะรอระบบส่วนกลางในการแก้ปัญหาที่ไม่ทันการณ์  และจำเป็นต้องสื่อสารหน่วยงานภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สปสช. สสส.
           
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวรส.kmความเห็น (0)