แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครศรีธรรมราช

หลังจากที่ได้ส่งข่าวเรื่องราวของโครงการ “การจัดการความรู้แก้จนเมืองนครศรีธรรมราช” รายละเอียดของโครงการสามารถอ่านได้ที่เว็บไซด์ http://km4fc.wu.ac.th  และ www.gotoknow.org/km4fc ขณะนี้ ท่านวิชม  ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ดังนี้คะ

ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย

๑)      นายประยงค์  รณรงค์

๒)    อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓)    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔)    ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            ประธาน

๒)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับมอบหมาย                เป็นรองประธาน

๓)  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                    เป็นกรรมการ

๔)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                          เป็นกรรมการ

๕)  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดนครศรีธรรมราช                     เป็นกรรมการ

๖)  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตตลาดหัวอิฐ                              เป็นกรรมการ

๗)  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                                 เป็นกรรมการ

๘)  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                เป็นกรรมการ

๙)  พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช                                           เป็นกรรมการ

๑๐)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช                          เป็นกรรมการ

๑๑)  สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                                            เป็นกรรมการ

๑๒)  แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช                                            เป็นกรรมการ

๑๓)  อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช                                     เป็นกรรมการ

๑๔)  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช       เป็นกรรมการ

๑๕)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช                      เป็นกรรมการ

๑๖)  ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน                                       เป็นกรรมการ

๑๗)  นายอำเภอ ทุกอำเภอและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกกิ่งอำเภอ    เป็นกรรมการ

๑๘)  นายจำนงคื  แรกพินิจ                อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ    เป็นกรรมการ

๑๙)  แกนนำเครือข่ายยมนา (นายประยงค์  รณรงค์)                         เป็นกรรมการ

๒๐)  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นกรรมการ

๒๑)  จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่อำนวยการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริฯ อันเป็นการแก้ไขปัยหาสังคมและความยากจนอย่างยั่งยืน

คณะทำงานสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย

๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงนครศรีธรรมราช                หัวหน้าคณะทำงาน

๒)  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                             คณะทำงาน

๓)  คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                    คณะทำงาน

๔)  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                คณะทำงาน

๕)  นางพัชณี  พนิตอังกูร                                 คณะทำงาน

๖) นายภีม  ภคเมธาวี                                      คณะทำงานเลขานุการ

๗)  นางสาวหทัย  เหมทานนท์                           ผู้ช่วยเลขานุการ

๘)  นางสาวจิรา  กาญจนภักดิ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ

ซึ่งจะมีหน้าที่สนุบสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)ด้านวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอและหมู่บ้าน

คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการของภาคประชาชนระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ

ประกอบด้วย

๑)  นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ         เป็นประธาน

๒)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล                               คณะทำงาน

๓)  เกษตรอำเภอ                                                              คณะทำงาน

๔)  สาธารณสุขอำเภอ                                                       คณะทำงาน

๕)  ผู้จัดการ ธกส. อำเภอ                                                   คณะทำงาน

๖)  ผู้จัดการธนาคารออมสินอำเภอ                                       คณะทำงาน

๗)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง                            คณะทำงาน

๘)  กำนัน ทุกตำบล                                                          คณะทำงาน

๙)  พัฒนาการอำเภอ                                                        คณะทำงานและเลขานุการร่วม

๑๐)  หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ                       คณะทำงานและเลขานุการร่วม

มีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่น รวมถึงการให้การสนับสนุนคณะทำงานในระดับหมู่บ้านในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและครัวเรือนให้พ้นจากความยากจนตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียง

ทีมดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย

แกนนำระดับหมู่บ้านนำร่อง ๔๐๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๘ คน รวม ๓,๒๐๐ คน ตามหมู่บ้านนำร่องในการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง มีหน้าที่ในการจัดการความรู้ภาคประชาชน จัดหาเครือข่ายในหมู่บ้านให้ได้หมู่บ้านละ ๕๔ คน โดยมีอัตราส่วนแกนนำ: เครือข่าย (1:8) เป็นทีมดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ (คุณกิจ) เพื่อถ่ายทอด ให้เกิดพลังประชาชนจัดการปัญหาทุก ๆ ด้าน ในระดับหมู่บ้านชุมชน
วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2549) ผอ.กศน.ท่านวิมล วัฒนา ได้มาหารือกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางการดำเนินงานต่อไป ซึ่งได้ข้อสรุปชัดแล้วว่าในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ จะเป็นเวทีซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเวทีใหญ่ แต่ทีมสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ ต้องนัดหารือกันก่อนซึ่งตอนนี้หนู KM  ทั้งสองก็กำลังประสานนัดหารือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา 09.30 เป็นต้นไป (ยังไม่ยืนยันแน่ชัดนักจากผู้เข้าร่วมหารือ)       

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)