PMQA


PMQA = Public Segment Management Quality Award

                เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาพัฒนาองค์การในภาพรวมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในปี 2549 โดยจะมีการสนับสนุนให้ส่วนราชการที่ได้การประเมินตนเองตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้แสดงความจำนงในการสมัครเข้าสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                เกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพภาครัฐก็ได้มีการปรับปรุงมาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) โดยแบ่งออกเป็น / ส่วนหลักๆ คือ

  1. ลักษณะสำคัญขององค์การ ซึ่งจะมีลักษณะองค์กรและความท้าทายขององค์กร
  2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ

2.1    การนำองค์กร

2.2    การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2.3    การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.4    การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

2.5    การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

2.6    การจัดการกระบวนการ

2.7    ผลลัพธ์การดำเนินการ

               โดยเกณฑ์ทั้งหมดนี้จะมีความเชื่อมโยงเป็นระบบเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์โมเดลของTQA โดยสามารถอธิบายได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นกระบวนการและส่วนที่เป็นผลลัพธ์

                ส่วนที่เป็นกระบวนการนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มการนำองค์กร ได้แก่ 1, 2, 3
  2. กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ 5, 6
  3. กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ 4

             ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ได้แก่หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตามBSC) คือมิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร

             ในปี 2549 นี้ ทาง กพร.จะรับประเมินเฉพาะส่วนราชการในระดับกรม ส่วนหน่วยงานเล็กๆในจังหวัดอำเภอ จะยังไม่รับตรวจประเมินให้ ถ้าสนใจอาจจะต้องเข้าไปประเมิน TQAก่อน เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม หากต้องมีการประเมินในอนาคต
คำสำคัญ (Tags): #kmกับคุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 14730เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2006 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 11:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี