KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 3. เคารพซึ่งกันและกัน


• แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ในทุกมิติของพฤติกรรม     ไม่ใช่แค่ยกมือไหว้ ซึ่งเป็นเพียงมิติกายภาพ   
• เคารพซึ่งกันและกันในมิติ กายภาพ    มิติวจีภาพ คือคำพูดต่อกัน และการพูดถึงกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง    มิติจิตภาพ คือความรู้สึกต่อกัน 
• เคารพในความแตกต่างในทุกด้าน : ความเชื่อ   วัฒนธรรม   ภาษา   เชื้อชาติ   ผิวพรรณ   ฯลฯ   
• ผู้ใหญ่เคารพผู้น้อย   ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่
• เสียงส่วนมากเคารพเสียงส่วนน้อย    เสียงส่วนน้อยเคารพเสียงส่วนใหญ่
• แสดงความเคารพด้วยการฟังอย่างลึก (deep listening)    ฟังอย่างตั้งใจ   พยายามให้เห็นตัวตนของผู้พูด  
• แสดงความเคารพด้วยการถาม    ถามแบบ appreciative inquiry
• แสดงความเคารพโดยการตีความผลสำเร็จ    ชี้คุณค่าที่ตนมองเห็น
• แสดงความเคารพด้วยการเสนอเรื่องเล่าของตน ประกอบ/สนับสนุนเรื่องราวความสำเร็จของเพื่อนร่วมเวที   
• แสดงความเคารพด้วยการเสนอเรื่องราว/ความเห็น ที่แตกต่างออกไป    ด้วยน้ำเสียง และถ้อยคำที่แสดงเจตนาเชิงบวก เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
• นำเสนอด้วยความเคารพ    เสนอความแตกต่างอย่างเคารพ    มองต่างมุมอย่างเคารพ
• การแสดงความเคารพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์     ต้องการความพอดี    ต้องเหมาะสมกับบริบท/องค์ประกอบ


 
วิจารณ์ พานิช
๒ กพ. ๔๙