ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์นำตามบ้ญชีแนบท้ายCITES

       

ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายCITES


1. ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป.4

2. เอกสารประกอบคำขอ (สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรณีบุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
4) สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจากประเทศที่ส่งออก(กรณีนำเข้า) 
5) หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า (กรณีส่งออก) 
6) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (CITES) 
7)สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์(สป.11)
8) สำเนาใบอนุญาตส่งออก(Export permit)ของประเทศที่ส่งออก 
(กรณีนำเข้า)

กรณีนิติบุคคล
1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง
1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์
10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี
2) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

3. สถานที่ยื่นคำขอ
- ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 7 วันทำการ

5. อายุใบอนุญาต 
- ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

6. ค่าธรรมเนียม 
- กรณีเป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ 50 บาท /ฉบับ
- กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 200 บาท /ฉบับ

    ที่มา www.fisheries.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.706ความเห็น (0)