พบเอกสารเก่าเรื่องนี้ที่ คุณยุพา บัวธรา  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  ใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายแก่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 5 ปีก่อนมีระบบและแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ที่ยังสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี  ขออนุญาตถ่ายทอดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังในภาพ