คุณธรรมความรักสำหรับครูทุกท่าน   ได้แก่  การเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน  มีความเข้าใจ  เสียสละ   ให้อภัย  แบ่งปัน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ท่านอธิการเซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์