สาส์นจากประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทความนี้เขียนเพื่อลงตีพิมพ์ใน "สารเครือข่ายโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา" ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2549

จะว่าไปแล้ว ผมเป็นได้แค่เพียง หลานศิษย์ ของโรงเรียนสอาดฯ เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อโยงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสอาดฯ ตรงไหน ก็คงจะนับได้ตรงที่เป็นลูกของ “แม่แดง” จุรีย์ ภาษยะวรรณ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสอาดฯ เข้าเรียนเมื่อปี พ.ศ.2483 นอกเหนือจากนั้นก็เป็นญาติพี่น้อง ได้แก่ พ.ญ.นิภา ธนภัทร ฯลฯ มารู้จักสัมพันธ์ใกล้ชิดเข้ามาอีกหน่อยก็ตอนที่ส่งบุตรชายเข้าเรียนในหลักสูตร EP ถึงตอนนี้สถานภาพก็เปลี่ยนจาก หลานศิษย์ กลายมาเป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่ง

แต่เมื่อได้รับการลงมติให้ทำหน้าที่ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสอาดฯ ความรู้สึกหนักใจและท้าทายก็เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กัน หนักใจเพราะเกรงว่าจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่อย่างที่เครือข่ายผู้ปกครองและคณะอาจารย์คาดหวัง ท้าทายเพราะมีความคิดสะสมอยู่นานแล้วว่า อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยินดี อยากให้มีโรงเรียนดี ๆ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นทางเลือกของพ่อแม่ทำให้ไม่ต้องคิดกังวลใจส่งลูกหลานไปเรียนไกล ๆ จะได้ช่วยกันดูแลใกล้ชิดในบ้านของเราที่จังหวัดชุมพร ทั้งนี้มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มนับหนึ่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยกลุ่มผู้ก่อการดีได้ช่วยกันคนละไม้-คนละมือ ใช้เรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเราหยิบยกขึ้นมาเป็นโจทย์ และร่วมกันลงมือแก้ไขในบทบาทที่พึงกระทำ ผลักดันให้ค่อย ๆ ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เห็นพ้องต้องกัน ในห้วงระยะเวลาหนึ่งน่าจะก่อให้เกิดกระแสอันเป็นพลวัตร เกิดเป็นวงคลื่นเล็กบ้างใหญ่บ้างแผ่ออกไปรอบ ๆ ตัว ตามแรงกระเพื่อมของการปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละครั้ง กลายเป็นเหตุปัจจัยกระแทกเข้าใส่ส่วนงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ก่อให้เกิดการปรับตัวให้รู้เท่าทันกระแสแห่งคลื่นโลกาภิวัฒน์ ซึ่งรุมล้อมอยู่รอบ ๆ บุตรหลานของเรา ให้ได้รับการปลูกฝังความเข้มแข็งในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้เจริญด้วยสติปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รู้จักคิดและทำเพื่อผู้อื่นด้วยความเสียสละ เพื่อเติบใหญ่ไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โรงเรียนสอาดฯ มีบรรยากาศของการดูแลนักเรียนแบบ แม่ดูแลลูก ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน นี่คือปัจจัยที่เป็น จุดแข็ง ของโรงเรียน และเป็น โอกาส สำหรับครอบครัวของนักเรียนที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความดีงามให้แก่กันและกันระหว่าง บ้านและโรงเรียน การทำงานของเครือข่ายผู้ปกครองฯ จึงเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในทิศทางดังกล่าว โดยจะต้องใช้ร่วมกับกุญแจดอกอื่น ๆ ที่ชื่อว่า คณะกรรมการสถานศึกษา, สมาคมศิษย์เก่า, สมาคมผู้ปกครอง, คณะกรรมการบริหาร, คณะครูอาจารย์  และคณะกรรมการในสภานักเรียน ทั้งหมดนี้เรามุ่งมั่นร่วมกันทำงานในนาม เครือข่ายโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

สารเครือข่ายโรงเรียนสอาดฯ ฉบับปฐมฤกษ์ ปี 2549 จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นสื่อแห่งการร้อยรัดเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุด เป็นช่องทางหนึ่งของการสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโรงเรียน โดยมีพันธกิจสำคัญอันจะมุ่งไปสู่ประสิทธิผลของความสำเร็จในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่พึงจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเป็นหลักชัย

ร่วมมือกันสร้างสอาดให้ก้าวไกล   ให้ลูกหลานเจริญวัยในชุมพร

นายไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ปีการศึกษา 2548-2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (0)