การจัดทำโครงการรองรับ Work  Shop ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 6 กพ. 49

โดยการนำเครือข่ายของโรงเรียนที่มีอยู่แล้วเข้ามาช่วย และจะดำเนินการอบรมการใช้บล็อกเพิ่มเติม