ต่อเนื่องจากบันทึก ยโสธร ตราด และพัทลุง ระยะห่างไม่ใช่อุปสรรคของการ ลปรร. ตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว ผมก็ได้นัดหมายกับ Dr.Ka-Poom เพื่อทำ AAR ซะหน่อยเมื่อได้คิดดีและลงมือทำดีแล้ว โดยมุ่งหวังที่จะให้ Dr.Ka-Poom ได้ทราบกระบวนการ AAR ด้วย ก็จริงอย่างที่ว่า Dr.Ka-Poom ถามกลับมาว่าคืออะไร และแสดงความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อได้อธิบายเพียงย่อ ๆ ว่าแปลมาจาก After Action Review และมีคำถามที่ต้องการคำตอบพร้อมเหตุผล 4 ข้อ คือ 1) คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร.กับ Mr.Jod 2) อะไรที่ได้เกินคาดบ้าง  3) อะไรที่ยังไม่ได้ตามคาดหวัง และ 4) จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก แต่เนื่องจากเวลากันจำกัด ก็เลยไม่ได้ทำต่อจนครบถ้วน จึงตกลงกันว่าผมจะทำของผม ส่วน  Dr.Ka-Poom จะทำในส่วนของตัวเอง แล้วมาบันทึกไว้ที่ข้อคิดเห็น มาถึงตรงนี้หาก Mr.Jod ได้ทราบ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ร่วมวงด้วยอีกครั้งครับ ต่อไปนี้เป็นส่วนของผมนะครับ

     1) คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร.กับ Mr.Jod
            - อยากให้น้องเขาเข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการทำวิจัย
            - อยากเห็นน้องเขามีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณนักวิจัย
            - ตัวเองจะได้ฝึกฝนการคิด และเทคนิคการให้คำปรึกษาในการทำวิจัยแก่ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้น

     2) อะไรที่ได้เกินคาดบ้าง 
            - ได้ตามที่คาดหวังทั้งหมด และสูงกว่าที่ตั้งไว้ คือ 50:50 เป็น 80:20 โดยประมาณ
            - ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Dr.Ka-Poom ซึ่งมีความถนัดและมีทักษะในการให้คำปรึกษา (หน้าที่รับผิดชอบในการทำงานปกติ)
            - เกิดปิติ และเป็นความสุขใจแก่ตนเอง

     3) อะไรที่ยังไม่ได้ตามคาดหวัง
            - ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้เต็มที่นัก เนื่องจากกังวลต่อความเครียดของ Mr.Jod โดยที่เราไม่สามารถรับรู้ทางสีหน้าและแววตาได้
            - เราไม่ได้ทำ AAR ร่วมกันในทันที ซึ่งสามารถทำได้แม้จะทางMSN

     4) จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก
            - คิดจะขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง และเพิ่มประเด็นการให้คำปรึกษาบนเวทีเสมือน ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีว่าเราไม่มีเวลาในบางครั้ง ไม่รู้ และไม่ถนัดไปเสียทุกเรื่อง ยังมีอีกมากที่จะคอยช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ ได้ เพื่อการ ลปรร.กัน ซึ่งจะสามารถทดแทนและเติมเต็มกันได้อีก
            - เรา (Dr.Ka-Poom และผม) ปวารณาร่วมกันว่าจะดำเนินกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปอีก หากไม่พร้อมในทันทีก็จะนัดหมายเวลาให้เหมาะสมในคราวต่อไป