บันทึกจากอาจารย์นิเทศก์(11)

เตรียมรับการประเมินและจัดงานปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาคะ  อีกแค่ 5 วันทำงานเท่านั้นก็ครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนฯสำหรับคนที่ปฏิบัติตามกฎกติกา  แต่คนที่ยังทำเวลาได้ไม่ครบก็ยังต้องบริหารเวลาของตนเองให้เรียบร้อย บนฐานของจำนวนวันคูณด้วย 6 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 450

ขณะนี้ ซองแบบประเมินคงจะถึงมือผู้นิเทศก์ของแต่ละหน่วยงานแล้ว และอาจารย์คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาในการดำเนินงานแต่อย่างใด เพราะมีคู่มือแนบไปด้วยแล้ว  ดังนั้น นักศึกษาอย่าลืมนำซองดังกล่าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วกลับมาส่งอาจารย์ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมการคือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 กพ. ที่คณะครุศาสตร์  ในวันนี้พวกคุณต้องเลือกผู้นิเทศก์ที่เห็นว่าเหมาะสม ประมาณ 2-3 ท่าน เพื่อเชิญมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เทคโนฯ ความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนให้แนวคิดในการปฏิบัติตนหลังจากจบการศึกษาและไปทำงานในที่ต่างๆ โดยจะบรรยายในช่วง 10.00-12.00 น จากนั้นตอนบ่ายจะเริ่มเสนอผลงานของแต่ละหน่วยฝึก ฉะนั้นในระยะนี้คุณต้องตกลงกันให้ได้ว่าจะเชิญใคร เพื่อให้คณะฯทำหนังสือเชิญได้ทันเวลา

การนำเสนอผลงานของบางกลุ่มจะทำในวันที่ 17 ส่วนที่เหลือจะไปต่อที่เฟาเท่นทรีรีสอร์ตในวันที่ 18 - 19 กพ. ดังนั้นขอให้จัดเรียงลำดับการนำเสนอให้เรียบร้อย  รวมทั้งเก็บค่าลงทะเบียนการปัจฉิมนิเทศคนละ 300 บาท ทั้งนี้อย่าลืมตั้งกรรมการและกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายให้เรียบร้อยครบถ้วน

ผศ.รสสุคนธ์ มกรมณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (3)

นายดุสิต สังข์ร่วมใจ
IP: xxx.29.77.2
เขียนเมื่อ 

เรียนดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

    ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษจิกายน 2548 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการฝึกแล้ว

     ผมนายดุสิต สังข์ร่วมใจ ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลการฝึกของนักศึกษาของท่าน

      จากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาโดยภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน มีความตั้งใจใฝ่รู้ สนใจงานที่ได้รับมอบหมายดี แต่ยังล่าช้าในเรื่องการปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงตามกำหนด ไม่ใคร่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการทำงาน การทำงานเป็นทีมยังไม่ดีเท่าที่ควร มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกไปผลิตสื่อและให้บริการทางเทคโนฯได้ดี แต่เมื่อเทียบกับนักศึกษารุ่นที่ผ่าน ๆ มาแล้วยังมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีความตั้งใจน้อยกว่า

     สำหรับในด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติตนนั้นพอจะประเมินได้ดังนี้

  นส.สุพัชชา เจริญทัศน์ มีความตั้งใจสูง มีความเป็นผู้นำที่ดีของทีมงาน แต่งกายสุภาพเหมาะสม  มีย้ำใจต่อเพื่อน ๆ ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานดี ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์เหมาะกับวิชาชีพ

    นส.รัชนี นาคเสนีย์ ตั้งใจดี ไม่สามารถเป็นผู้นำได้ วางตัวเหมาะสมแต่งกายสุภาพ ออกจะเขินอายมากไปหน่อย มนุษยสัมพันธ์ใช้ได้ อยู่ในระเบียบของหน่วยงาน ต้องปรับตัวในด้านการริเริ่มและแสดงออก

     นายนที มีมากบาง แต่งกายสุภาพ เป็นผู้ตามกลุ่มที่ดี ค้อนข้างจะมีปัญหาส่วนตัว ไม่ใคร่ตรงเวลา แต่ก็มีความร่วมมือกับทีมงานดี (ถ้ามาปฏิบัติงาน) มีความตั้งใจพอใช้ได้

     นายสุไลมาน เจ๊ะแม เป็นคนเงียบไม่แสดงออกว่าคิดอะไร คิดช้าเรื่องงาน พูดน้อย อยู่ในระเบียบของหน่วยงาน เป็นผู้นำได้ในบางคร้ง แต่เป็นผู้ตามที่ดี  ถ้ารักษาเวลานัดหมายได้จะดีมาก

     นายชัฤทธิ์ ประไพ มนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน แต่งกายดูดีแต่ชอบปล่อยชายเสื้อหลุดเป็นประจำ(เนื่องจากเสื้อสั้น) สุขภาพไม่ค่อยดี เป็นผู้นำได้ในบางครั้ง แต่เป็นผู้ตามที่ดีได้ มีความตั้งใจ(ถ้าอยากทำ) ไม่ค่อยรักษาเวลา

      โดยรวมแล้วเห็นว่านักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความ์อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถจะเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาทีดีหรือทำงานที่เกี่ยวข้องได้ แต่ควรหาเวลาฝึกมือเพิ่มเติมให้มีความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น

      สขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. ต้องขอขอบคุณ ทางมหาวิทยาลัยที่มอบความไว้วางใจส่งนักศึกษามาฝึกฯที่ สถาบันฯ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพัฒานาบุคคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาต่อไป

                              ขอแสดงความนับถือ

                               นายดุสิต สังข์ร่วมใจ

 

 

นภาพร จีนแคะ
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

ดร.ค่ะเนื่องจากวันที่ 10 ก.พ. นี้หนูติดธุระสำคัญจึงไม่สามารถที่ไปประชุมได้ จึงแจ้งมาให้ทราบก่อนค่ะ

                                นภาพร จีนแคะ

นางสาวทัศนีย์ ไพนุพงศ์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนวัดสังเวช
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

       ข้าพเจ้าน.ส.ทัศนีย์  ไพนุพงศ์ เป็นหัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาของท่านที่มาฝึกงาน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 และนักศึกษาของท่านก็ได้มาฝึกงานครบทุกวันตามวันที่กำหนดไว้

การประเมินผลการทำงานของนักศึกษา(ในด้านการปฏิบัติตนกับงานที่ได้รับมอบหมาย)

น.ส.  สรัญญา ไชยงาม

1. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น

2. เป็นคนตรงต่อเวลา โดยเฉพาะงานโสตฯ มีความจำเป็นต้องตรงต่อเวลาให้เป็นไปตามกำหนดงานนั้น ๆ ที่วางไว้ และนักศึกษาของท่านก็สามารถทำได้คือมาก่อนเวลา งานทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นนอกเวลาราชการ

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ก็จะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

4. ในยามที่มีเวลาว่าง เธอก็จะใช้เวลาไปศึกษาหาความรู้ในงานหน้าที่จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานได้

5.ในด้านภาษาไทยกับครูอาจารย์ นักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ซึ่งเชื่อได้ว่าจะทำให้เป็นคนที่ทำงานพร้อมกันกับผู้ร่วมงานอื่นและผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

                               ขอแสดงความนับถือ

                              น.ส.ทัศนีย์  ไพนุพงศ์

หมายเลขบันทึก

14146

เขียน

01 Feb 2006 @ 14:09
()

แก้ไข

16 May 2012 @ 11:40
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก