กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลอดโคลงสร้างใหม่ล่าสุด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
Ministry of Science and Technology
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทร. 0 2354 4466 ต่อ 118,120 โทรสาร. 0 2354 3763

http://www.most.go.th
คลอดโครงสร้างใหม่ล่าสุด 11กระทรวง-รับปฏิรูป"ยก2"
หมายเหตุ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้จัดทำโครงสร้างใหม่ส่วนราชการ หรือ "ปฏิรูปราชการรอบ 2" เสร็จสิ้นแล้ว และจะนำเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ในจำนวนทั้งหมดมี 11 กระทรวง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ส่วนที่เหลือไม่มีความเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนน้อยมาก ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกระทรวงกลาโหม รอสภากลาโหมเคาะก่อนวันที่ 18 สิงหาคม
*กระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ประกอบด้วย
*กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงเกษตรและอาหาร" 
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย
              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
              4.องค์กรลักษณะพิเศษ(มิสเตอร์) องค์กรด้านข้าว ยางพารา อาหารทะเล(กุ้ง) สัตว์ปีก(ไก่) ผักและผลไม้ ฯลฯ 
              5.
กลุ่มภารกิจ(คลัสเตอร์)
              5.1 ด้านวิทยาการ ปัจจัยการผลิตและการผลิต 
              -
ส่วนราชการ กรมพืช กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 
              -
องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) สถาบันวิจัยและพัฒนาตลาดและอาหาร
              5.2 ด้านมาตรฐานและการตลาด
              - ส่วนราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าการตลาดและสินค้าเกษตร 
              -
รัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
              -
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) บริษัทส่งเสริมธุรกิจการเกษตรแห่งประเทศไทย
              - นิติบุคคลเฉพาะกิจ(SPV) สถาบันอาหาร
              5.3 ด้านการจัดการขนถ่ายและการจ่ายสินค้า
              - รัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า องค์การสะพานปลา
              5.4 ด้านการเกษตรและสหกรณ์
              - ราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) กองทุนพัฒนาการเกษตร
*กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              
โครงสร้างภายในประกอบด้วย
              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง 
              3.สำนักงานแผ่นดินไหว
              4.ทบวง
              4.1 ทบวงน้ำ 
              - ราชการ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ กรมวิทยาการทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน
                 - รัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) สำนักงานพัฒนาและจัดการน้ำ
              4.2 ทบวงที่ดิน
              - ราชการ กรมที่ดิน กรมจัดที่ดินเพื่อประชาชน(สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.เดิม กรมทรัพยากรธรณี
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) สำนักงานธรณีวิทยาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรณี กองทุนที่ดิน
              4.3 ทบวงป่าไม้ชายฝั่งและทะเล
              - ราชการ กรมป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
              - รัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) งานบริการในพื้นที่อุทยานฯ งานวิจัยป่าไม้ชายฝั่งและทะเล
              4.4 ทบวงสิ่งแวดล้อม 
              - ราชการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา
              - รัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย 
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) งานวิจัยสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม
*กระทรวงพาณิชย์ รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม" 
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย

              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.องค์กรลักษณะพิเศษ(รอตั้งชื่อตามลักษณะงาน) องค์กรด้านยานยนต์ สิ่งทอ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และเหล็กกล้า ฯลฯ 
              4.กลุ่มภารกิจ(คลัสเตอร์)
              4.1 ด้านศักยภาพการประกอบธุรกิจ
              - ราชการ กรมพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า
              - องค์การมหาชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
              4.2 ด้านมาตรฐาน
              - ราชการ สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสถานประกอบการ สำนักงานมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
              4.3 ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
              - ราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานการส่งออกและการลงทุน
              - รัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
              4.4 ด้านผลประโยชน์ทางการค้าและการประกอบธุรกิจ
              - ราชการ กรมบริการการค้าและประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

*กระทรวงการท่องเที่ยว
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย

              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.สำนักงานนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
              4.องค์กรลักษณะพิเศษ(รอตั้งชื่อตามลักษณะงาน) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่มนุษย์ประดิษฐ์
              5.ส่วนราชการ กรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน กรมพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กรมพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
              6.รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
              7.องค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
              8.หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

*กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย

              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.กรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
              4.หน่วยงานที่ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ(ไม่ใช่คลัสเตอร์ ไม่ใช่ทบวง)
              - ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารเทคโนโลยี
              - ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามยุทธศาสตร์
              - ฝ่ายสิทธิประโยชน์
              5.องค์การมหาชนต่างๆ อาทิ นาโนเทค ไบโอเทค เนคเทค ฯลฯ
*กระทรวงการคลัง
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย

              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.กลุ่มภารกิจ(คลัสเตอร์)
              3.1 ด้านรายได้ 
              - ส่วนราชการ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร
              3.2 ด้านทรัพย์สิน 
              - ส่วนราชการ กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
              - หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) โรงกษาปณ์
              3.3 ด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
              - ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
              4.รัฐวิสาหกิจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ องค์การสุรา องค์การไพ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารออมสิน จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธนส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
*กระทรวงคมนาคม เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการขนส่ง"
              โครงสร้างภายในประกอบด้วย

              1. สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.กลุ่มภารกิจ(คลัสเตอร์)
              3.1 ด้านมาตรฐานการก่อสร้างและขนส่ง
              - ราชการ กรมมาตรฐานการก่อสร้างและขนส่ง กรมทางหลวง กรมออกแบบและควบคุมอาคาร(กรมโยธาธิการและผังเมืองเดิม)
              - องค์การมหาชน สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการก่อสร้าง
              3.2 ด้านการจัดการขนส่ง
              - ราชการ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมขนส่งทางอากาศ
              - องค์การมหาชน ศูนย์ฝึกการบิน ท่าอากาศยาน 26 แห่ง 
*กระทรวงยุติธรรม
              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.ส่วนราชการที่อาจมีสถานะเป็นกรมหรือไม่ก็ได้ 
              - มีอยู่เดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์
              - เพิ่มใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
*กระทรวงมหาดไทย
              โครงสร้างใหม่ประกอบด้วย

              1.สำนักงานรัฐมนตรี
              2.สำนักงานปลัดกระทรวง
              3.กลุ่มภารกิจ(คลัสเตอร์)
              3.1 ด้านกิจการความมั่นคงภายใน
              - ราชการ กรมการปกครอง สำนักทะเบียนกลาง สำนักบริหารและควบคุมบุคคลผู้พลัดถิ่น
              3.2 ด้านการส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่น
              - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
*สำนักนายกรัฐมนตรี 
              1. ส่วนสนับสนุนการทำงานนายกฯและ ครม.
              - ราชการ ศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดิม) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
              - องค์การมหาชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
              2.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
              - ราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
              3.ส่วนงานด้านความมั่นคง
              - ราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
*ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม มี 9 หน่วยงาน
              - สำนักราชเลขาธิการ
              - สำนักพระราชวัง
              - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
              - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              - ราชบัณฑิตยสถาน
              - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
              - สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
              - สำนักงานกีฬาแห่งชาติ(รวมการกีฬาแห่งประเทศไทย)
              - สำนักงานอัยการสูงสุด
                หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่  15  สิงหาคม  2548 หน้า  2
ผู้คัดลอกข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118

พัฒนาโดย :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวง โทร 0-2246-0064 ต่อ 146
ผู้ส่งข่าว : ปราโมทย์ ป้องสุธาธารวันที่ 16 สิงหาคม 2548เวลา07:55

แหล่งที่มา:
http://www.most.go.th/news/newspaper/default.asp?GID=1235
               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.805ความเห็น (0)