"Best practice" การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ของธนาคารเลือดฯ

goto_ISO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นวิธีการ "ปฏิเสธ"สิ่งส่งตรวจ ที่สมบูรณ์ที่สุด
  
วันที่ 26 มกราคม  ทีมงาน "ไอ_โซ่" ก็ได้เข้าติดตามงานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการของหน่วยธนาคารเลือด  คุณวาสนา และคุณสันติ ช่วยกันอธิบายการดำเนินงานในภาพรวม และตอบคำถามของทีมงานอย่างละเอียด   
  พอถึงคำถามที่ว่า มีเกณฑ์การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และบันทึกการดำเนินการแก้ไขไหม?  คุณสันติก็ตอบว่า "มีครับ" พร้อมกับลุกขึ้นไปหยิบ "ใบส่งคืนการขอเลือด" มาให้ดู
            
 ใบส่งคืนการขอเลือด
 
 บันทึกการดำเนินการแก้ไข
   วิธีการดำเนินงานของหน่วยงานนี้ก็คือ เขียนเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจชัดเจน เป็นคู่มือปฏิบัติงาน  และเมื่อมีการปฏิเสธ ก็จะเขียนใบส่งคืนแนบไปกับสิ่งส่งตรวจนั้นๆ  พร้อมกับเก็บสำเนาไว้ที่หน่วยงานอีก 1 ชุด  หลังจากส่งคืนเรียบร้อยแล้วก็บันทึกลงในสมุดบันทึกไว้ด้วย
   นี่เป็นวิธีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะ 1)มีเกณฑ์การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ  2)มีบันทึกรายละเอียดทุกอย่างที่สามารถทวนสอบได้  และ 3)มีการแจ้งกลับให้ผู้ส่งรับทราบการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้น
   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมงาน"ไอโซ่" จึงได้ขออนุญาตนำวิธีปฏิบัตินี้มาเล่าสู่กันฟังในบันทึกนี้ เผื่อว่าหน่วยงานอื่นสนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patho-ISO15189ความเห็น (0)