การนวดแผนโบราณ นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยในสมัยโบราณ กระแสความนิยมในปัจจุบัน การนวดแผนไทยได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและสร้างรายได้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม  สารภี สร้อยบัวจันทร์.2550 ตุลาคม .การนวดแผนไทย;สัมภาษณ์