การปั้นรูปปั้นลอยตัว เทคนิคการปั้นมือหรือการปั้นลอยตัว การปั้นประเภทนี้ ช่างจะต้องมีฝีมือ มีความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก เทคนิค เคล็ดลับที่สำคัญก็คือ ดินที่นำมาปั้นนั้นจะต้องเป็นดินที่มีความละเอียดมาก ส่วนใหญ่จะใช้เศษดินที่ได้จากการปั้นขั้นรูปจากแป้นหมุน(พะมอน)ซึ่งเป็นผิวดินที่รีดหรือขูดออก ขณะที่แต่งทรงของภาชนะที่ขึ้นรูป

บรรณานุกรม ปราโมทย์  รักษา.2550 ตุลาคม.สัมภาษณ์