เมื่อว่างเว้นจากการฤดูกาลทำนา ชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง ม. ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านขึ้นมา ทำขนมดอกจอกส่งขาย โดยทั่งไปเป็นการเพิ่มรายได้ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ หีบห่อและคุณภาพ รสชาดอยู่เสมอ

บรรณานุกรม รสริน เที่ยงกระโทก.2550 ตุลาคม.การทำขนมดอกจอก;สัมภาษณ์.