ดวงตราของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ตราเครื่องหมาย
 ดวงตราของเทศบาล ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยนายวงศ์  ไชยสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น โดยมีความหมายดังนี้
                พระนารายณ์ให้หมายถึงนารายณ์ ๔ กร ที่อวตารให้บังเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีความสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยไว้จากประเทศที่ล่าเมืองขึ้นได้อย่างปาฎิหาริย์
                นาค หมายถึงคำที่มาจากภาษาท้องถิ่น นราธิวาส ว่า นาฆอ  แปลว่า นาค
                สี่กรของพระนารายณ์ คือ
                พระกรซ้ายบน ถือคบเพลิง หมายถึงเทศบาลจะส่งเสริมการศึกษา
                พระกรซ้ายล่าง ถือแผนที่ประเทศไทย หมายถึงเทสบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย
                พระกรขวาบน ถือหนังสือหมายถึงหนังสือสนธิสัญญา ซึ่งประเทศไทยหลุดจากภาษีร้อยชัก ๓ ในสมัยก่อน
                พระกรขวาล่าง อุ้มพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงเทศบาลเทอดทูนรัฐธรรมนูญเหนือสิ่งอื่นใด
                คำอธิบายข้างต้นนี้ นายถนัด ช่างชุม ปลัดเทศบาลขณะนั้น บันทึกไว้ว่าเรียบเรียงจากคำให้สัมภาษณ์ของนายวงศ์ ไชยสุวรรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ ความหมายดังกล่าวยังคงใช้อยู่
                แต่เมื่อตรวจสอบจากเอกสารเก่าที่เก็บรักษาไว้ ค้นพบเอกสารที่เป็นลายมือของนายวงศ์ ไชยสุวรรณ์ บันทึกความหมายของดวงตราเทศบาลไว้ดังนี้

                               ๑.   พระนารายน์สี่กร                          หมายถึงมนุษย์ที่ใช้อำนาจธรรมปราบอธรรม

                                ๒.  กรถือพานรัฐธรรมนูญ                หมายถึงการปกครองระบอบประชาธิปตัยที่ประชาชน

                                                                                                มีความเลื่อมใส

                                ๓.  กรถือหลัก  ๖  ประการ                หมายถึงการบริหารงานต้องดำเนินไปตามหลักอันนี้

                                                                                                จึงถูกต้องระบอบอันแท้จริงของประชาธิปตัยตาม

รัฐธรรมนูญ

                                ๔.  กรถือสนธิสัญญา                          หมายถึงเอกราชของประเทศชาติไทย  มีสมบูรณ์ตาม

                                                                                                สนธิสัญญา

                                ๕.  กรถือแผนที่ประเทศ                    หมายถึงประเทศไทย  มีเขตต์ดินแดนเล็ก  รักษาความ

                                                                                                เปนเอกราชมั่นคง  แม้แต่ดินแดนตอนคอคอดเราก็ยัง

                                                                                                กำเอาไว้  ไม่ยอมให้ชาติใดแย่งแบ่งเอาไป

                                ๖.  ขี่นาค                                               หมายถึงนามของจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งตามภาษาไทย

                                                                                                อิสลาม  เรียกจังหวัดนี้ว่า  บานาฮอ  แปลว่าเมื่อง  นาค

 

                                ๗.  นาคพ่นน้ำลงบนนาม                  หมายถึงนามตำบลนี้  เอาชื่อคลองกันเขตต์แดนระหว่าง

                                                                                                 ตำบลสุไหงโก-ล๊คนั้น  กลันตันกับประเทศไทย  มาตั้ง เปน นามตำบลขึ้น  และ นราธิวาส  เปนเมืองนาค  นาคอาจจะมีอยู่ในคลองตำบล นี้ไปมาหากันได้/.

หมายเหตุ  คำบรรยายและอักขระที่ใช้  เขียนขึ้นโดยนายวงศ์  ไชยสุวรรณ ซึ่งได้จัดทำไว้เมื่อปี พ.ศ.2483  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกความเห็น (0)