เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๙  เป็นวันเด็กแห่งชาติ   ทางห้องสมุดประชาชน อำเภอปายได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ"ขึ้น  ระหว่างวันที่   ๑๔ - ๒๐  มกราคม  ๒๕๔๙  ในเวลาราชการ  ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้วย  และได้แจกของขวัญ  มอบรางวัลสำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดบัตรอวยพรด้วย  และได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคขนมเพื่อแจกแก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วย

           ในวันจันทร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปาย  ได้จัดอบรมกฎหมายภาคประชาชนโดย  ศบอ.ปายร่วมกับ  อบต.แม่ฮี้  อบรม  ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ฮี้  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ๑๖.๓๐  น.โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  ๑๐๐  คน