ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำแจ้งการครอบครองตามมาตรา 61 พระราช

ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำแจ้งการครอบครองตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2536

จังหวัดลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่า
คุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว ให้แจ้งการครอบครองโดยไม่ต้องรับโทษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 29 ธันวาคม2546
สัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมประเภทสัตว์น้ำ ได้แก่
โลมากระโดด,โลมาแถบ,โลมาธรรมดา,โลมาฟราเซอร์,โลมาฟันห่าง,โลมาลายจุด,วาฬคูเวียร์,
วาฬเพชฌฆาต, วาฬเพชฌฆาตดำ, วาฬเพชฌฆาตเล็ก,วาฬฟันสองซี่, วาฬฟิน,วาฬหัวแตงโม,วาฬหัวทุย, วาฬหัวทุนเล็ก,ปลาจากถ้ำ,ปลาฉลามวาฬ,ปลาพลวงถ้ำ,ปลาผีเสื้อ,ปลาค้อถ้ำ,ปลาค้อตาบอดปลาค้อจารุธานินธร์,ปลาค้อถ้ำพระวังแดง,
ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม,ปลาชะโอนถ้ำ
กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2546 หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่แจ้งการครอบครอง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
สถานที่รับแจ้ง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรีหลังเก่า (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในเวลาราชการ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งการครอบครอง
                                        บุคคลธรรมดา
o        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
o        สำเนาทะเบียนบ้าน
นิติบุคคล
o        สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
o        หนังสือบริคณห์ สนธิ และข้อบังคับของบริษัท จำกัด ที่จดทะเบียนไว้
o        หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.807ความเห็น (0)