BAR: การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ

การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นและทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

         ด้วยในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีความจำเป็นอย่างยิ่งในด้านการทำงานและบริหารงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร งานธุรการจึงมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสาร ซึ่งงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเขียนหนังสือโต้ตอบเอกสาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารโดยทางโทรศัพท์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง ต่อผู้ร่วมงานและต่อองค์กร

          โดยกระผมจะเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2548 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

           เพื่อตัวกระผมเองจะได้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับ

1. หลักการเขียนหนังสือโต้ตอบเอกสาร / การเขียนบันทึกและการเขียนรายงาน

2. การจดรายงานการประชุม

3. งานด้านให้บริการและมนุษยสัมพันธ์

4. การติดต่อสื่อสารโดยการพูด ตอบ - รับทางโทรศัพท์

            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 กระผมคิดว่าประโยชน์ที่ผมจะได้รับ ก็คือ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นและทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ององค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรการสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ถ้าได้นำความรู้มาพัฒนาการประกันคุณภาพของงานธุรการ จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ